We wtorek 12 października br., w Dzienniku Ustaw pod poz. 1667, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokatów i radców prawnych.
Wprowadza ono obniżenie stawek minimalnych ustalanych od wartości przedmiotu sporu - obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. - o 25 proc., z jednoczesnym dodaniem dwóch nowych stawek minimalnych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 2 mln zł.

- W konsekwencji oznacza to, że w sprawach w których pomoc prawna świadczona jest „z wyboru”, stawki które przewidywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, uległy finalnie podwyższeniu o 50 – mówi prof. Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki uległy obniżeniu o 50 proc, co w tym zakresie oznacza powrót do rozwiązań sprzed 1 stycznia 2016 r.
W przypadku kwotowych stawek ustalanych dla poszczególnych kategorii spraw, obniżeniu uległy te, których wzrost od 1 stycznia 2016 r. był paro- lub kilkukrotny, do przyjętego wskaźnika wzrostu o 100  proc. (o 200 proc. - stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o 300 proc. - za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie) w stosunku do stawek obowiązujących do dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie powrócono do wysokości stawek minimalnych w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2015 r. (po zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2015 r.).


Nie uległ natomiast zmianie mechanizm zasądzania wielokrotności stawek minimalnych, wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opublikowane zostało również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, które według informacji dostępnych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, również skierowane zostało do publikacji w Dzienniku Ustaw. Jego treść została jedynie nieznacznie zmieniona (§ 1, § 2 ust. 2 i § 4 ust.2 rozporządzenia) w stosunku do projektu poddawanego analizie przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Oba rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzeń zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.