Rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej (Dz. U. Nr 186, poz. 1246) realizujące ustawowy obowiązek upublicznienia obrotu energią elektryczną. Stanowi ono wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 49a ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) mającym na celu eliminację zjawiska polegającego na sprzedaży przez wytwórców energii elektrycznej spółce obrotu w ramach jednej grupy po cenie znacznie odbiegającej od ceny jaką ustala się na zewnątrz grupy (rynkowej) i tym samym zaniżaniu przychodów wytwórcy, które uwzględniane są w kalkulacji korekt wysokości rekompensat wypłacanych na pokrycie kosztów osieroconych przewidzianych przez ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905 z późn. zm.). Dzięki art. 49a Prawa energetycznego wprowadzającemu obowiązek upublicznienia obrotu energią elektryczną wykluczona zostanie możliwość ewentualnego nadużywania pomocy publicznej udzielanej w ramach ustawy o zasadach pokrywania kosztów mogąca powodować podwyższanie stawki opłaty przejściowej i zakłócanie funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce.
Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposób i tryb sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego, w tym:
1. sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w ogłoszeniu;
2. wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta;
3. sposób ustalania ceny wywoławczej;
4. sposób publikowania wyników przetargu;
5. warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu;
6. wymagania, jakim powinna odpowiadać internetowa platforma handlowa.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line