Jak wskazał wiceszef MR, instytucje rozwoju w Polsce, do których należą: Polski Fundusz Rozwoju SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA (dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), "powinny funkcjonować w ramach zintegrowanego systemu".

"Podniesie to jeszcze mocniej efektywność wdrażania polityki gospodarczej rządu. Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju ma na celu określenie na poziomie ustawowym zasady koordynacji działań i współpracy pomiędzy instytucjami rozwoju dla dalszej poprawy skuteczności wdrażanych polityk. Stworzy to silne i trwałe ramy współpracy tych instytucji" - wyjaśnił Haładyj.

Jak podkreślił, ze względu na "specyfikę poszczególnych instytucji rozwoju", projektowana ustawa nie przewiduje ich połączenia. "Mamy tu bowiem do czynienia zarówno ze spółkami prawa handlowego, agencjami czy bankami państwowymi. Ustawodawstwo polskie nie przewiduje mechanizmów pozwalających na łączenie podmiotów prawa publicznego ze spółkami prawa handlowego. Pozostaną więc one oddzielnymi podmiotami" - zapowiedział.

Dodał, że przewiduje się jednak pogłębienie współpracy pomiędzy nimi w ramach systemu instytucji rozwoju i możliwość współdziałania pod marką Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Instytucje rozwoju będą realizowały przyjętą wspólnie strategię" - wskazał.

Wiceszef resortu rozwoju pytany o korzyści, jakie może przynieść ta regulacja odpowiedział: "Przewidujemy utworzenie mechanizmu uchwalenia i realizacji przez instytucje rozwoju wchodzące w skład systemu wspólnej strategii, zgodnej z polityką gospodarczą rządu, wyznaczającej wspólne priorytety działalności. Instytucje rozwoju będą więc działać w sposób uporządkowany, według swoich kompetencji, nie dublując wzajemnie swoich ofert, tylko uzupełniając je w zależności od potrzeb gospodarki oraz przedsiębiorców. Przygotowując rozwiązania staraliśmy się też korzystać z doświadczeń innych państw" - powiedział Haładyj.

Podkreślił, że "przyczyni się to do wypełniania luk rynkowych i bardziej efektywnej realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

Jak wskazał, system instytucji rozwoju będzie się składał z pięciu kluczowych obszarów działalności. "Inwestycje, bankowość, ubezpieczenia eksportowe, handel zagraniczny oraz rozwój przedsiębiorczości. W założeniu Ministerstwa Rozwoju właściwą koordynację działań instytucji rozwoju ma zapewnić nadzór nad nimi sprawowany przez Ministra Rozwoju oraz Rada, w skład której będą wchodzić przedstawiciele instytucji rozwoju" - wyjaśnił.

Resort planuje np. umożliwienie realizacji przedsięwzięć pod wspólną marką oraz stworzenie wspólnego portalu internetowego, "który będzie ważnym instrumentem informacyjnym, w szczególności w zakresie przedstawiania ich oferty potencjalnym kontrahentom oraz świadczenia im niektórych usług, w tym drogą elektroniczną".

"Zakładamy, że projekt ustawy trafi pod obrady rządu w pierwszym półroczu 2018 r." - zapowiedział Haładyj.

W ocenie Ministerstwa Rozwoju projektowana ustawa pośrednio, dzięki ściślejszej współpracy instytucji rozwoju, przyczyni się do lepszego wypełniania luk rynkowych, m.in. w zakresie finansowania kapitału wysokiego ryzyka, finansowania infrastruktury, finansowania sektora MŚP czy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.(PAP)