Problem powstał na tle sprawy Leszka J. przeciwko Zakładom Cegielskiego w Poznaniu o zapłatę i odszkodowanie. Przyczyną rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia było nie wypłacenie w terminie wynagrodzenia, co należy do ciężkich naruszeń obowiązków pracodawcy (art.55 (1) par.1 kodeksu pracy).
Leszek J. wniósł do sądu pracy żądanie zapłacenia 12 tys. zł tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy z winy pracodawcy. Pozwany zakład wniósł o oddalenie powództwa, gdyż z winy pracownika firma poniosła szkodę, którą wyceniono na 9 tys. złotych. Szkoda ta powstała dlatego, że pracownik nie wystąpił do inspekcji ochrony środowiska ze stosownym wnioskiem i zakład musiał zapłacić podwójną opłatę środowiskową.
Sąd I instancji przyznał rację pracownikowi, nakazał wypłacić odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę, a co do potrącenia – to stwierdził, że z wynagrodzenia pracowniczego nie można potrącając żadnych należności.
Sąd II instancji powziął poważne wątpliwości co do zarzutu potrącenia (art. 498 § 1 k.c.). Orzecznictwo SN nie jest bowiem jednolite, co do tej kwestii. Zadał wiec SN pytanie:
Czy ochronie z art. 87 § 1 k.p. podlega tylko wynagrodzenie za pracę, czy także
odszkodowanie z art. 55 § 1 [1] k.p.?
Sąd Najwyższy 2 października br. stwierdził, że istotnie mamy do czynienia z poważnym problemem. Dlatego, że odszkodowanie związane z rozwiązaniem umowy o pracę nie jest wynagrodzeniem za pracę i nie powinno podlegać zakazom zawartym w art.87 par.1 kp.Choć z drugiej sprawy do wynagrodzenia zalicza się odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop itp. Wyrok SN z 12 maja 2005 roku wyraźnie przyznaje, że odszkodowanie to nie wynagrodzeniem w ścisłym tego słowa znaczeniu, liczone jest  jak jego równowartość i pełni funkcję alimentacyjną. Jednak wyrok SN z 2009 roku zajął stanowisko przeciwne – art.87 kp nie daje ochrony i można dokonać potrącenia z odszkodowania.
W takiej sytuacji SN, 2 października skierował sprawę do rozszerzonego składu sędziowskiego.

Sygnatura akt II PZP 2/12