Rzecznik dyscyplinarny postawił sędziemu zarzut uchybienia godności sędziego i naruszenia prawa karnego. Już w ubiegłym roku SN rozpatrywał tę sprawę.

Kradzież banknotu
Na rozprawie w dniu 27 października 2017 r. Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny odroczył rozpoznanie sprawy. Powodem odroczenia było uwzględnienie przez  wniosku obrony i dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa na okoliczność ustalenia profilu psychologicznego, cech osobowości obwinionego oraz jego stanu emocjonalnego w dniu popełnienia przypisanego mu deliktu dyscyplinarnego.
Sędzia Sądu Rejonowego w Żyrardowie Mirosław Topyła został obwiniony o to, że w dniu 3 marca 2017 r., na stacji paliw w okolicy Sochaczewa ukradł z lady banknot 50-złotowy pozostawiony tam przez innego klienta stacji.

Uchybienie godności
Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 7 lipca 2017 r. uznał obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne w postaci uchybienia godności urzędu i za to wymierzył sędziemu karę złożenia z urzędu.
W uzasadnieniu wyroku sąd dyscyplinarny wskazał, że dopuszczając się wykroczenia polegającego na zaborze cudzych pieniędzy sędzia traci nieodwołalnie i na zawsze moralne prawo osądzania cudzych uczynków. Stopień społecznej szkodliwości popełnionego przewinienia jest tak znaczny, że jego dalsza służba i pełnienie urzędy na jakimkolwiek stanowisku i gdziekolwiek byłyby nie do pogodzenia z dobrem obywateli.

Czytaj też>> SN: sędzia, który staranował szlaban – bez immunitetu

W ocenie Sądu Apelacyjnego – Sądu Dyscyplinarnego wyłącznie najsurowsza kara, przewidziana w przepisach ustawy, jest adekwatna do powagi czynu, którego dopuścił się obwiniony.

Odwołania od tego wyroku do Sądu Najwyższego wniósł zarówno obwiniony jak i jego obrońcy. Podniesiono w nich zarzut naruszenia przepisów postępowania, które miało wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Wniosek o uniewinnienie

Zdaniem autorów odwołań sąd I instancji dokonał dowolnej w oderwaniu od swobodnej, oceny dowodów zgromadzonych w sprawie, co z kolei doprowadziło do błędów w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W odwołaniach wniesiono o zmianę wyroku i uniewinnienie obwinionego sędziego od zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji