Biuro RPO przypomina, że zgodnie z przepisami rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych należy do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, utworzonej w 2018 r. Jednocześnie informuje, że Rzecznik wskazał, że w uchwale z 23 stycznia br. trzy izby SN - Cywilna, Karna oraz Pracy - stwierdziły, że nienależyta obsada sądu jest wtedy, gdy w jego składzie jest osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. - A cały skład tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołano w sposób opisany w tej uchwale SN. W jej świetle postępowania Izby po tym dniu dotknięte byłyby wadą nieważności - ocenił  Rzecznik.

Czytaj: Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

Dlatego RPO skierował skargę nadzwyczajną do Izby Cywilnej SN jako właściwej w sprawach z zakresu prawa cywilnego - zaznaczono w komunikacie, wskazując, iż skarga nadzwyczajna dotyczy sprawy cywilnej.

 


Wniosek o uchylenie wyroku z 2013 roku

Sprawa wniesiona właśnie do SN dotyczy, podobnie jak niektóre z wcześniej wniesionych skarg RPO, sprzecznych orzeczeń spadkowych.

W tej sprawie we wrześniu 2002 r. sąd rejonowy stwierdził nabycie spadku na podstawie ustawy po zmarłym mężczyźnie przez jego żonę oraz dwoje dzieci – wszyscy po jednej trzeciej udziałów. Postanowienie to uprawomocniło się, bo nikt nie złożył apelacji. Z kolei w kwietniu 2003 r. ten sam sąd wydał w tej samej sprawie kolejne postanowienie – z tą różnicą, że w skład masy spadkowej zaliczył gospodarstwo rolne. Wnosił o to inny członek rodziny, nieobjęty postanowieniem sądu z 2002 r. Rozstrzygnięcie z 2003 r. również nie zostało zaskarżone i uprawomocniło się.

Wdowa po zmarłym wniosła jeszcze o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem z kwietnia 2003 r. W 2019 r. sąd odrzucił jej skargę, uznając m.in., że została złożona po ustawowym terminie. Wtedy kobieta wystąpiła do RPO o złożenie skargi nadzwyczajnej. Wskazała, że dwa postanowienia spadkowe powodują trudności w ujawnieniu w księdze wieczystej aktualnego stanu prawnego nieruchomości. - W takiej sytuacji sąd nie może bowiem dokonać stosownego wpisu w księdze wieczystej - przekazało Biuro RPO.

Rzecznik wniósł w związku z tym w swej skardze o uchylenie drugiego postanowienia sądu - z kwietnia 2003 r.

Czytaj w LEX: Skarga nadzwyczajna w praktyce >