Z 4 poprawkami, zgodnie z wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senat jednomyślnie, 89 głosami, przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektu senackiego. Nowelizacja ma na celu wprowadzenie jednakowych zasad zwrotu kosztów należnych świadkom i biegłym w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych i karnych. Po wejściu w życie nowelizacji sąd będzie zwracał świadkom i biegłym w procesach karnych koszt dojazdu do sądu własnym autem po cenach rzeczywistych wydatków, a nie tylko za podróż z biletem PKP II klasy czy PKS.

Do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Senat, na wniosek Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, wprowadził 3 poprawki (88 głosów za, 1 wstrzymujący się). Nowelizacja wykonuje prawo UE, wdraża 2 unijne decyzje: w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i rozstrzygania takich konfliktów oraz w sprawie stosowania przez państwa członkowskie UE zasady wzajemnego uznawania do decyzji na temat środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania. Przyjęcie tych rozwiązań ma usprawnić działania organów procesowych, będzie też korzystne dla polskich obywateli objętych postępowaniem karnym.

Źródło: Senat RP