Według senackiej nowelizacji kpk „osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości.”  Warunkiem jest, że okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jest to wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak nowelizacja prawa o adwokaturze i radcach prawnych.
Projekt wskazuje wyraźny termin, po upływie którego będą podlegać zatarciu najsurowsze kary dyscyplinarne, jakie mogą ponosić osoby wykonujące tzw. wolne zawody tj.: adwokaci, radcowie prawni, lekarze weterynarii, farmaceuci, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, rzecznicy patentowi, psychologowie, diagności laboratoryjni, lekarze oraz prawnicy zagraniczni. Wnioskodawcy proponują, aby ukarani dyscyplinarnie przedstawiciele tych zawodów uzyskali prawo ubiegania się o ponowny wpis na właściwą listę po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.
Trzecia ustawa rozpatrywana przez Senat ( nowelizacja kpk) dotyczy uznawania wyroków karnych UE przez sądy polskie.
 

Źródło: Senat