Senat rozpatrzy uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Zakłada ona m.in., że osoby posiadające co najmniej od trzech lat prawo jazdy kategorii B będą mogły jeździć motocyklami z automatyczną skrzynią biegów, o pojemności do 125 centymetrów sześciennych. Obecnie, bez dodatkowego egzaminu, osoby mające prawo jazdy kategorii B mogą jeździć małymi jednośladami, czyli motorowerami i skuterami (o pojemności maksymalnej 50 cm sześciennych).
Nowelizacja - autorstwa sejmowej komisji infrastruktury - ma ponadto, w intencji jej autorów, rozwiązać problem z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu. Przywraca odpowiedzialność merytoryczną ministra nadzorującego transport za treści zawarte w pytaniach egzaminacyjnych. Pytania, które będzie układać specjalna komisja, mają być jawne i ogólnodostępne. Zniesiony ma zostać obowiązek uczestniczenia w prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców kursach teoretycznych przygotowujących do egzaminu.
Senatorowie omówią także nowelizację ustawy o finansach publicznych, obniżającą progi relacji państwowego długu publicznego do PKB, nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostosowującą przepisy prawa krajowego do przepisów państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony obywateli państw trzecich oraz ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług, zakładającą m.in. że przedsiębiorcy nie będą musieli metkować każdej sztuki towaru, który mają w swojej ofercie.
W porządku obrad są także przepisy dotyczące darmowych leków dla seniorów. Bezpłatne zaopatrzenie w leki refundowane dla osób pobierających najniższą emeryturę lub rentę, które ukończyły 75. rok życia - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, przygotowany przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W uzasadnieniu napisano, że dotyczyłoby to ok. 108 tys. osób, a koszty z tym związane wyniosłyby ok. 214 mln zł rocznie.
Zmian nie popiera resort zdrowia. Jak przekonywał wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, nie ma możliwości weryfikacji faktycznych dochodów osób pobierających najniższe emerytury czy renty. Według niego korzystają one czasami z dodatkowych świadczeń z opieki społecznej. - Byłyby szalone problemy z weryfikacją pacjentów uprawnionych do bezpłatnych leków - zaznaczył.
W porządku obrad jest kilka senackich nowelizacji ustaw, dostosowujących prawo do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy to projektu nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (określenie nowych zasad liczenia terminów skarg kasacyjnych), projektu nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (doprecyzowanie zasad zarządzania sądami, nowe uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa), a także projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (nowe zasady przyznawania numerów identyfikacyjnych, dających prawo do ubiegania się o płatności w ramach wspólnej polityki rolnej UE).

Senatorowie wysłuchają także informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku. (ks/pap)