Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.06.2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia TK z 15 lipca 2015 r. (sygn. akt S 5/15) stwierdzających niezgodność przepisów ustawy z 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze z Konstytucją RP.

Od 2011 r. możliwe jest „płynne” przekształcanie spółdzielni w spółki handlowe. Ponadto, od chwili ogłoszenia wyroku TK (26 czerwca 2015 r.) do zawiadomień o zamiarze przekształcenia zarząd dołącza projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształconej. Nie obowiązuje ponadto ograniczenie wysokości kwoty przeznaczonej na wypłaty dla członków spółdzielni nieuczestniczących w spółce przekształconej do 10% wartości bilansowej spółdzielni określonej w planie przekształcenia, a członek spółdzielni (w związku z przekształceniem spółdzielni) może żądać ponownej wyceny wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich oraz wnosić powództwo o ustalenie wartości wpisowego i wpłaconych udziałów członkowskich.

Wyrok TK usunął zatem istotniejsze ograniczenia praw członków podlegających przekształceniu spółdzielni pracy, w szczególności tych członków, którzy nie będą uczestniczyć w przekształconej spółce.

Uchwalenie proponowanej ustawy zniesie w ogóle możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową. Członkowie spółdzielni pracy pragnący utworzyć spółkę, będą musieli przeprowadzić dwie całkowicie osobne procedury: jedną likwidującą spółdzielnię pracy i drugą zmierzającą do utworzenia spółki handlowej.

Przepisy znoszące możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże znajdą zastosowanie także do zakończonych już wewnątrzspółdzielczych procesów przekształcenia sfinalizowanych wnioskiem do sądu o zarejestrowanie nowej spółki, jeżeli sąd nie dokonał jeszcze wpisu spółki do rejestru. Może to powodować stratę finansową dla członków spółdzielni pracy, którzy rozpoczęli i zakończyli przekształcenie, a jedynie sąd nie zdążył wpisać tego przekształcenia do rejestru.

Komisja Ustawodawcza rozważała też alternatywne rozwiązanie wykonujące wyrok TK polegające na utrzymaniu przepisów umożliwiających „płynne” przekształcenie spółdzielni, ale przy zabezpieczeniu praw majątkowych i pracowniczych członków spółdzielni. Propozycja ta nie zyskała akceptacji. Nie zyskała też akceptacji taka konstrukcja przepisu przejściowego, która przewidywała, że do złożonych, a nierozpatrzonych jeszcze wniosków o wpis spółki do rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5 kwietnia 2017 r. skierowano projekt do prac w komisjach. Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 20 maja 2017 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł