Dzisiaj w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2012 rok. Na debatę przeznaczono ponad siedem godzin. Głosowanie nad budżetem musi odbyć się na kolejnym posiedzenie Sejmu, dlatego w piątek rano Sejm zakończy swoje obrady, by rozpocząć po krótkiej przerwie kolejne już tego dnia posiedzenie izby.
Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja finansów publicznych.
Komisja zaproponowała cięcia wydatków, m.in. objęła nimi Kancelarię Prezydenta (o 7 mln zł., przeznaczając pieniądze na Narodowy Program Rewitalizacji Łazienek Królewskich w Warszawie). Zaproponowano też ograniczenie wydatków, łącznie na ponad 50 mln zł, Sądu Najwyższego, NSA, RPO, KRRiT, IPN. Zaoszczędzone środki mają trafić do Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2012 r.
W czwartek posłowie wysłuchają informacji rządu na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia po wejściu w życie ustawy refundacyjnej i nowej listy leków refundowanych. O przedstawienie takiej informacji wnioskował klub PiS.
Tego samego dnia zajmą się wnioskiem także klubu PiS o odwołanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. PiS chce jego odwołania w związku z chaosem, jaki zapanował po wejściu w życie nowej ustawy refundacyjnej 1 stycznia. Ustawa wywołała sprzeciw lekarzy, którzy nie określali na receptach poziomu refundacji leku i stawiali pieczątkę: "Refundacja leku do decyzji NFZ". Część pacjentów pomimo posiadanego prawa do wykupienia leków ze zniżką musiała płacić za nie więcej.
Ostatecznie rząd przygotował projekt nowelizacji tej ustawy. Nowelę w poniedziałek podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Znosi ona kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty, oraz wprowadza abolicję dla aptekarzy realizujących recepty z błędami przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja spełnia tylko część postulatów aptekarzy i lekarzy.
Do odwołania ministra potrzeba co najmniej 231 głosów. PO i PSL mają 235 posłów.
W planie obrad Sejmu jest też pilny rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty opóźniający o dwa lata - z 2012 r. na 2014 r.- obowiązek szkolny dla 6-latków. Zgodnie z obecnymi przepisami, od 1 września br. sześciolatki mają rozpocząć naukę w szkole. Do tego czasu, o tym, czy maluch wcześniej rozpocznie naukę, czy nie - decydują rodzice. Przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej, oznacza, że o rozpoczęciu nauki dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.
Sejm ma również zająć się rządowym projektem ustawy wprowadzającej podatek od niektórych kopalin. Zakłada on minimalną stawkę podatkową w wysokości 0,5 proc. średniej ceny miedzi, a maksymalną na poziomie 16 tys. zł/t. Podatek ma przynieść w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł. Wprowadzeniu go w formie, którą proponuje w projekcie ustawy MF, sprzeciwiają się związkowcy z KGHM.
Posłowie będą dyskutować też o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP. Projekt ma wprowadzić sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski.
Sejm zajmie się też projektem ustawy autorstwa PiS, który określa zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt i obuwia dziecięcego. Według PiS podniesienie od 1 stycznia 2011 r. stawki VAT z 7 do 23 proc. na te produkty spowoduje w wielu rodzinach, zwłaszcza uboższych, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb.
W piątkowych głosowaniach rozpatrzony zostanie wniosek premiera o powołanie Magdaleny Gaj na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Gaj jest obecnie wiceministrem administracji i cyfryzacji.
Jeśli Sejm poprze Gaj, zastąpi na stanowisku prezesa UKE obecną szefową tego Urzędu Annę Streżyńską. Kadencja Streżyńskiej formalnie upłynęła w maju, ale od tego czasu nie został powołany nowy prezes. Prezesa UKE na wniosek premiera powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, a jego kadencja trwa 5 lat.
Sejm zapozna się ponadto z informacją rządu o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości w 2010 roku.
Na początku posiedzenia ślubowanie złoży Adam Żyliński. W ławach poselskich zastąpi on wiceszefa klubu PO Sławomira Rybickiego, który został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta.