Sejm rozpocznie w środę prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego. Dotyczyłoby to prawomocnych wyroków wydanych zarówno przez sąd pierwszej instancji, jak i odwoławczy. Autorzy przyznają takiej osobie prawo domagania się odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis ten byłby stosowany także w przypadku umorzenia postępowania karnego m.in., gdy przestępstwo w ogóle nie miało miejsca. Projekt wpłynął do Sejmu 1 sierpnia 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Polskie Stronnictwo Ludowe. 24 września 2013 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Józef Zych.