Zdaniem sędziów z Suwałk nie do przyjęcia jest odstąpienie  od  przyjęcia  jako  podstawy  naliczania  wynagrodzeń  sędziów obiektywnego czynnika,  jakim  jest  średnie  wynagrodzenie z  roku  poprzedniego. Szczególnie, że nie będzie to obniżenie  „jednorazowe i wyjątkowe" albowiem w roku 2013 przewiduje  się,  że  sędziowie nie otrzymają na powrót "normalnych" wynagrodzeń, na podstawie średniej z 2012 r., tylko będą one obliczone w oparciu o nową, w  rzeczywistości inaczej  tylko  nazwaną, „kwotę bazową".
Z kolei sędziowie okręgu łódzkiego podkreślają w swoim stanowisku, że materia proponowanych zmian w znacznym stopniu przekracza granice dopuszczalnych - w świetle konstytucyjnych źródeł prawa - regulacji, które mogą być zawarte w tego typie ustawy, gdyż wkraczają one w materię przepisów ustrojowych. - Wydaje się, że przedmiotem regulacji powinny być tylko i wyłącznie sprawy związane z ogólnie pojętym wykonaniem budżetu i to tylko w jednym roku budżetowym, gdyż taki jest zakres czasowy budżetu. Podstawę regulacji kwestii wynagrodzeń sędziów stanowią postanowienia Konstytucji RP i ustawy o ustroju sądów powszechnych - czytamy w stanowisku.
Jego autorzy krytykują też formę wprowadzania nowe zasady. - W kontekście proponowanych zmian należy zwrócić uwagę na nasuwające się wątpliwości, co do ich  konstytucyjności. Polski system prawny nie zna pojęcia ustawy „okołobudżetowej", jest to jedynie termin publicystyczny. W systemie źródeł  prawa tzw. ustawa okołobudżetowa jest ustawą zwykłą i w związku z tym posiada taką samą moc obowiązującą,  jak każda inna. W podobnym kontekście wypowiedział się Trybunał  Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 12.01.1995 r. (K 12/95, OTK 1995/1/2). Trybunał Konstytucyjny w dotychczasowym orzecznictwie krytycznie podchodził do zagadnienia wplatania w treść ustawy okołobudżetowej przepisów, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem budżetu i nie mają z treścią tej ustawy bezpośredniego związku (K 13/01, OTK 4/2001)  Negatywnie w tej kwestii wypowiada się również literatura prawnicza - napisano w stanowisku sędziów z okręgu łódzkiego.