Z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy wystąpił Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu sprzed 29 stycznia 2010 r.). Zarzut nieważności umowy (art. 146 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w brzmieniu sprzed 29 stycznia 2010 r.) dotyczył dokonania przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia z rażącym naruszeniem art. 29 ust. 2 p.z.p. poprzez określenie cech technicznych zamawianego pojazdu w taki sposób, że wskazywały na wybór konkretnego pojazdu. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 30 maja 2011 r. uwzględnił powództwo Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdził nieważność umowy.
(I ACa 588/11)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2011 r.