Powyższe wynika ze - znowelizowanych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.) - art. 68 i 89 k.p.c.

Brak obowiązku wykazania umocowania dotyczyć będzie również czynności procesowej dokonywanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Przedstawiciele ustawowi, organy osób prawnych i osoby uprawnione do działania w ich imieniu będą mieli jednak obowiązek wskazania podstawy swojego umocowania, zaś pełnomocnik dokonujący czynności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będzie miał obowiązek szczegółowo opisać pełnomocnictwo, w tym wskazać jego zakres.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe regulacje będą stosowane do postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy zmieniającej.