Sąd pierwszej instancji wezwał autora protestu wyborczego do uzupełnienia jego braków formalnych w terminie siedmiu dni pod rygorem zwrotu protestu. Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych protestu, co skutkowało jego zwrotem, zgodnie z zastrzeżonym w wezwaniu rygorem. Autor protestu nie zgodził się z takim zarządzeniem, wskazując m.in., że może uzupełnić jego braki w terminie stu dwudziestu dni.

Czytaj: Jest 56 protestów przeciwko wyborowi Prezydenta RP>>>

Niezasadne zażalenie

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał zażalenie wnioskodawcy za niezasadne i je oddalił. Wnioskodawca nie usunął bowiem prawidłowo wskazanych braków formalnych protestu, a zatem zwrot pisma był zasadny.

Przepisy kodeksu wyborczego

Sąd odwoławczy przypomniał, że zgodnie z treścią art. 82 § 1 kodeksu wyborczego przeciwko ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu: 1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów; 2) naruszenia przepisów dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Wymogi formalne

Protest wyborczy powinien wprost wskazywać, czy dotyczy on określonych wyborów w całości, czy też dotyczy tylko wyborów w ramach konkretnego okręgu wyborczego. Autor protestu powinien wskazać także dane osobowe komisarza wyborczego, przewodniczących lub zastępców komisji oraz dane komisji wyborczych, w których miało w jego przekonaniu dojść do nieprawidłowości w toku wyborów. Protest powinien zawierać nadto odpisy w liczbie pozwalającej na doręczenie ich przewodniczącym komisji, których prace protestujący kwestionuje oraz komisarzowi wyborczemu.


  System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej>>>

Skutki wystąpienia braków

Sąd drugiej instancji wskazał, że jeśli złożony protest wyborczy dotknięty jest brakami formalnymi, to zasadnym jest wezwanie jego autora do usunięcia tych braków. W razie, gdy uchybienia protestu nie zostaną prawidłowo uzupełnione w ustawowym siedmiodniowym terminie, koniecznym jest zwrot tego pisma. Podstawę zwrotu protestu wyborczego, dotkniętego nieuzupełnionymi brakami formalnymi, stanowi zaś art. 130 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 9 kwietnia 2015 r., I ACz 309/15, LEX nr 1665789.

LEX nr 1665789