Ministerstwo chce, aby ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej objęte zostały szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania rzecznika patentowego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. I to bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Rzecznik patentowy będzie miał obowiązek wykupienia polisy OC nie później niż dzień przed rozpoczęciem wykonywania zawodu w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego oraz wszystkich zdarzeń ma wynosić równowartość 50 tys. euro.

Źródło: Rzeczpospolita