Rada Ministrów podjęła 15 września br. na posiedzeniu w Białymstoku uchwałę w sprawie ustanowienia „Krajowego programu kolejowego do 2023 roku".
Krajowy program kolejowy ma być realizowany do końca 2023 r. Jego wykonawcą będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Nadzorowanie programu powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport. Jak przypomniano przy okazji, premier Ewa Kopacz w exposé mówiła o rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich i obiecała budowę nowego oraz modernizację istniejącego taboru kolejowego.
Jak można przeczytać w komunikacie ogłoszonym po posiedzeniu rządu, cele programu zostaną osiągnięte przez wzmocnienie efektywności transportu kolejowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego funkcjonowania, a także poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych.

Najważniejsze zadania programu:
- poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, w tym kontynuacja prac w korytarzach C-E30, E20/C-E20, E59/C-E59, E65/C-E65, E75, a także w korytarzach stanowiących połączenia międzynarodowe;
- poprawa przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji oraz na odcinkach, na których stwierdzono niewystarczającą zdolność przepustową;
- osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego;
- inwestycje w ciągu „Magistrali Wschodniej” na trasach: Rzeszów/Kielce – Lublin – Białystok – Olsztyn;
- wdrażanie ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, który obejmuje Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R) oraz Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS);
- poprawa jakości oferty i bezpieczeństwa infrastruktury udostępnianej przewoźnikom przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
- poprawa stanu technicznego linii kolejowych tworzących tzw. korytarze towarowe;
- poprawienie infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno- i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych;
- lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, a przede wszystkim z ośrodkami gospodarczymi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi;
- poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej oraz poprawiających dostęp do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.
 

Marek Wierzbowski,Paweł Wajda
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz>>>

Na wykonanie zadań programu do 2023 r. zostanie przeznaczone 67,5 mld zł.
Przewidywane efekty programu to m.in.:
- skrócenie czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
- podniesienie przepustowości linii kolejowych na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości;
- wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h;
- zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym lub większym) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych;
- wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu;
- wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym;
- zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych oraz zmodernizowanych przejazdów kolejowych;
- zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie;
- zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
- wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których pociągi pasażerskie będą kursować ze średnią prędkością 100 km/h;
- wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA (w przewozach wojewódzkich, międzywojewódzkich, międzynarodowych i ekspresowych);
- zwiększenie prędkości kursowania pociągów towarowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA;
- wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem (przewóz intermodalny to przewóz różnymi środkami transportu).