Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, rozwiązanie takie przewidują przyjęte przez rząd założenia do projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.
Zaproponowano przedłużenie o 5 lat, tj. do końca 2017 r. okresu obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r. Rozwiązanie to dotyczy ponad 73 tys. zadłużonych lokali mieszkalnych. Możliwość spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach kończy się w 2012 r. Niezbędne będzie również skrócenie okresu ponoszenia wydatków wymagalnych z tego tytułu przez budżet państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu szybszych, dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia.
Po tych rozwiązaniach oczekuje się wyraźnego spadku liczby zadłużonych mieszkań (wobec których stosowna jest pomoc państwa), a także uzyskania dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia oraz z tytułu zwrotu nominalnych kwot umorzenia kredytów mieszkaniowych w wyniku przekształceń własnościowych. Regulacje te powinny zapewnić także uporządkowanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, na których ciążą zobowiązania wynikające z przyjętego w PRL modelu finansowania mieszkalnictwa.