Konieczność wprowadzenia zmian do ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest przede wszystkim wynikiem dostosowania przepisów obu ustaw do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. oraz z 22 września 2009 r.
30 czerwca 2009 roku Trybunał orzekł, że rozporządzenie nie może zmieniać ustawy i ustanawiać dodatkowych warunków do otrzymania świadczeń rodzinnych. 22 września 2009 roku, TK uznał przepisy umożliwiające odbieranie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym za niezgodne z konstytucją.
Projekt zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczy m.in.: pojęcia dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych, określenia sposobu jego ustalania oraz katalogu przesłanek utraty i uzyskania dochodu.
Projektowana ustawa zmierza dodatkowo do wyeliminowania nieścisłości związanych z interpretacją przepisów dotyczących m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego; ma też na celu dostosowanie przepisów do zmian wynikających z prawa podatkowego oraz europejskiego.
Projekt zmian w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje m.in. utworzenie przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestru centralnego obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w procedurze zatrzymywania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - poprzez wprowadzenie trybu odwoławczego.
Ministrowie wysłuchają również informacji o stanie realizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008 – 2011". Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz poinformował w grudniu, że plan prywatyzacji resortu przewiduje sprzedaż ponad 800 podmiotów; dotychczas udało się sprywatyzować 422 firmy.
W 2011 roku priorytetami ministerstwa skarbu mają być sektory: energetyczny, finansowy, chemiczny oraz turystyczny. Leszkiewicz mówiąc o planach prywatyzacyjnych resortu na obecny rok zapowiedział, że poprzez giełdę zostanie sprzedana Jastrzębska Spółka Węglowa, Bank Gospodarki Żywnościowej i kilka firm zajmujących się nieruchomościami.
Rada Ministrów rozpatrzy też projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej". Ministrowie wysłuchają również informacji zbiorczej o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. - w celu oceny potencjalnej skali pomocy publicznej.
Kolejny punkt posiedzenia Rady Ministrów, to projekt Planu pracy Komitetu do Spraw Europejskich na 2011 r. Komitet służy współpracy Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Rząd zajmie się też aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.(PAP)