Rozwiązaniem tej sytuacji ma być przyjety 12 kwietnia przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane przepisy wprowadzą zmiany w podziale kompetencji organów wydających pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. Chodzi o starostów, generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, naczelnika urzędu celnego, zarządcę drogi oraz prezydenta miasta na prawach powiatu.
Zgodnie z projektem nowelizacji, pojazdem nienormatywnym jest pojazd (lub zespół pojazdów), którego naciski na osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Za taki pojazd uważany będzie również ten, którego wymiary lub rzeczywista masa wraz z ładunkiem przekracza normy określone w ww. ustawie.
Po drogach publicznych, zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy, dopuszczalne będzie przemieszczanie się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Minister infrastruktury określi w drodze rozporządzenia wykaz dróg krajowych i wojewódzkich, po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku do 10 ton oraz drogi krajowe, po których dozwolony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi do 8 ton.
Projektowana nowelizacja ustawy wprowadza 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określa organy upoważnione do ich wydawania. W każdej z kategorii określone będą parametry objętościowe i ciężarowe pojazdów. Przyjmuje się, że udzielanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kategorii pierwszej (chodzi o drogi gminne, powiatowe lub wojewódzkie i przejazd po nich pojazdów przekraczających dopuszczalne naciski osi do wartości 11,5 t oraz pojazdy, których objętość i ciężar nie przekracza wskaźnika dopuszczalności) przez zarządcę drogi będzie dużym udogodnieniem dla podmiotów posiadających takie pojazdy. Druga kategoria zezwoleń (wydawane będą przez starostę) obejmie przejazdy nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego – np. ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenia w kategorii siódmej będą wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd pojazdu po drogach publicznych w wyznaczonym czasie i na wyznaczonej trasie.
Zróżnicowane mają być okresy obowiązywania zezwoleń. W kategorii I zezwolenie będzie wydawane na miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, w kategorii II – na 12 miesięcy, w kategorii III – VI – na miesiąc, 6 miesięcy, 12 miesięcy i na 24 miesiące, w kategorii VII – na jednokrotny przejazd pojazdu zezwolenie będzie wydawane na okres do 14 dni, a na przejazd wielokrotny – do 30 dni.
Za udzielanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego będą pobierane opłaty. Maksymalne stawki opłat mają wynosić: kategoria I – do 240 zł, kategoria II – do 120 zł, kategoria III – do 2,4 tys. zł, kategoria IV – do 3,6 tys, zł, kategoria V – do 4,3 tys. zł, kategoria VI – do 5,8 tys. zł, kategoria VII – do 2 tys. zł za przejazd jednokrotny.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, opłaty za zezwolenia w kategorii I-III będą przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Opłaty za zezwolenia w kategorii od IV do VII mają być przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wyjątek stanowić będą opłaty za zezwolenia prezydentów miast na prawach powiatów w kategorii VII, które będą przekazywane do budżetu miasta.
Za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu będą pobierane np. kary pieniężne: 1,5 tys. za brak zezwolenia w kategorii I i II, 6 tys. zł z brak zezwolenia w kategorii od III do VI. Kara 5 tys. zł będzie groziła za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, natomiast kara w wysokości 6 tys. zł będzie pobierana za przejazd takiego pojazdu przez most i wiadukt, na który zarządca drogi nie wyraził zgody. Od decyzji o wymierzeniu kary będzie przysługiwać odwołanie.
Do projektu ustawy wprowadzono ponadto przepisy regulujące pracę pilota takiego nienormatywnego pojazdu oraz rozwiązania uprawniające funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do wydawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego lub innym osobom znajdującym się na drodze. Uregulowano również kwestie związane z przejazdem pojazdów nienormatywnych będących w dyspozycji wojska.