Rząd zaproponował poprawki do projektu nowelizacji ustawy. Ich podstawowym celem jest doprecyzowanie przepisów pod kątem stworzenia narzędzi służących ograniczeniu „szarej strefy” w obrocie paliwami ciekłymi. Proponowane zmiany prowadzą do uporządkowania reguł działalności gospodarczej dotyczącej przywozu paliw ciekłych z zagranicy i produkcji paliw ciekłych, a za ich wprowadzeniem przemawia ważny interes publiczny. Chodzi o przeciwstawienie się oszustwom i nadużyciom podatkowym, ochronę konkurencji i autorytetu państwa oraz bezpieczeństwo paliwowe.
Przewidziano uzupełnienie projektu o wyłączenie rynku gazu płynnego LPG spod obowiązku składania zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł, przy uzyskaniu koncesji na produkcję i obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Założono wprowadzenie przepisu ograniczającego obrót paliwami w kraju – do podmiotów posiadających koncesje wymagane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uznano kompetencje prezesa URE do nakładania kar (od 200 tys. zł do 1 mln zł) na podmioty prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji.
Ja zauważa rząd, przestępczość gospodarcza w sektorze paliwowym przynosi olbrzymie straty budżetowe. Oszacowano, że straty dla budżetu państwa z samego tylko tytułu nieodprowadzonych podatków od sprzedanych paliw wyniosły do 4 mld zł w 2013 r. Przestępczość gospodarcza ma także negatywny wpływ na przedsiębiorców prowadzących działalność zgodnie z prawem, przede wszystkim narusza uczciwą konkurencję na rynku paliwowym, i ostatecznie może doprowadzić do wypchnięcia z rynku uczciwe firmy. Do naruszeń przepisów regulujących obowiązki podatkowe i inne, dochodzi przede wszystkim w przypadku działalności polegającej na przywozie paliw z zagranicy celem wprowadzenia ich do obrotu.