Jak poinformowano po posiiedzeniu Rady Ministrów, zaproponowano rozwiązania, które mają zwiększyć przejrzystość funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego i dostosować jego działalność do aktualnej sytuacji na rynku finansowym.
Więcej: Minister finansów: z powodu kryzysu ustawę o NBP trzeba zmienić>>> 

NBP w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankowych
Założono, że Narodowy Bank Polski (NBP) będzie mógł reprezentować polskie interesy w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankowych, nie tylko będąc ich członkiem, ale także w formie współpracy z nimi. Zarówno koszt członkostwa i współpracy będzie ponoszony przez NBP. O podjęciu decyzji o współpracy lub członkostwie każdorazowo będzie decydował zarząd NBP. Jednoznacznie doprecyzowano przepis, zgodnie z którym NBP będzie pokrywał wydatki wynikające z członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Zasady zastępowania prezesa NBP w czasie jego nieobecności
W przypadku nieobecności zarówno prezesa NBP, jak i wiceprezesa NBP (pierwszego zastępcy) – zastępstwo sprawował będzie wiceprezes.

Kadencyjność członków Rady Polityki Pieniężnej
W celu zwiększenia stabilności składu Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zaproponowano, aby 1/3 składu RPP była powoływana co 2 lata w równej liczbie przez: prezydenta, sejm i senat. Rozwiązanie to zapewni płynne zmiany w jej składzie i większą stabilność działania.
Obecnie RPP liczy 9 członków, których kadencja trwa 6 lat. Od wejścia znowelizowanej ustawy w życie prezydent, sejm i senat powoływaliby dodatkowo po jednym członku RPP, czyli Rada składałaby się przejściowo z 12 osób. Po zakończeniu kadencji przez obecnych członków w 2016 r., ww. organy powoływałby po jednym członku. Skład Rady zmniejszyłby się do 6 osób. Po upływie kolejnych 2 lat skład Rady zostałby uzupełniony o kolejnych 3 członków, czyli osiągnąłby wielkość ustawową – 9 członków. Następnie co 2 lata następowałaby wymiana 1/3 składu.
Rozwiązanie to ma przyczynic się do wyeliminowania sytuacji, gdy w tym samym lub zbliżonym terminie, następuje wymiana większości członków RPP.

Aktywność zawodowa i publiczna członków RPP oraz zarządu NBP
Przewidziano możliwość odwołania członka RPP w przypadku naruszenia przez niego ograniczeń dotyczących aktywności zawodowej lub publicznej. Chodzi o to, że w okresie kadencji członek Rady nie może zajmować żadnych innych stanowisk, podejmować działalności zarobkowej lub publicznej – poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską, bądź za zgodą Rady, działalnością w organizacjach międzynarodowych. Obecne przepisy za naruszenie tych ograniczeń nie przewidują odwołania z RPP, nowe regulacje to uwzględniają.
Zaproponowano także uregulowanie kwestii aktywności członków zarządu NBP w instytucjach działających poza bankiem centralnym.

Roczne sprawozdanie finansowe NBP
Założono, że RPP nie będzie przyjmowała rocznego sprawozdania finansowego NBP, a jedynie dostawała dokument do wiadomości.

Prognoza bilansu płatniczego
Zaproponowano zniesienie obowiązku przygotowania prognozy bilansu płatniczego.

Nabywanie oraz sprzedaż papierów wartościowych przez NBP
Zaproponowano stworzenie możliwości sprzedaży i kupna dłużnych papierów wartościowych przez NBP także poza operacjami rynku otwartego.

Niektóre pozostałe regulacje
Przewidziano zamknięcie rachunków bankowych osób fizycznych, prowadzonych przez NBP, które nie zostały przekazane innym bankom.
Założono zmiany w zasadach emisji znaków pieniężnych. Ponadto, wprowadzony zostanie ustawowy obowiązek sprawdzania autentyczności walut obcych przez przedsiębiorców i inne podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówkową, tj. sortowaniem i przeliczaniem gotówki. Sprawdzaniem autentyczności walut obcych mają zajmować się fachowcy lub osoby korzystające z odpowiednich urządzeń.
Zaproponowano rozwiązania, które pozwolą rozdzielić posiadane przez NBP instrumenty służące zapewnieniu stabilności krajowego sytemu finansowego od instrumentów polityki pieniężnej.
Założenia do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Pracownicy naukowi uczelni wyższych będą mogli zatrudniać się w Narodowym Banku Polskim – bez wcześniejszej zgody rektora. Rozwiązanie to będzie korzystne dla nauczycieli akademickich i NBP. Z jednej strony pracownicy naukowi zyskają nowe możliwości rozwoju zawodowego, z drugiej – bank będzie mógł korzystać z ich umiejętności i dorobku naukowego.

Czytaj także: Minister finansów: prace nad ustawą o NBP zaczęły się w marcu 2013 roku>>>>