Jak poinformowało Rządowe Centrum Informacyjne, Rada Ministrów wydała w środę 12 listopada rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, przedłożone przez ministra gospodarki.
Czytaj także: Rząd chce zwiększyć wymagania wobec inwestorów specjalnych strefach>>>

Znowelizowane przepisy dostosowują zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej do przepisów unijnych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.
Z rządowego komunikatu wynika, że w stosunku do poprzednich zasad, istotne zmiany dotyczą:
- udzielania pomocy w województwie mazowieckim, które obecnie jest obszarem „c” co oznacza, że duży przedsiębiorca prowadzący już działalność na terenie województwa mazowieckiego może uzyskać pomoc jedynie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej. Nowa działalność gospodarcza powinna być określona w innej klasie PKD, niż działalność dotychczasowa;
- definicji nowej inwestycji w zakresie nabycia przedsiębiorstwa, zgodnie z którą warunek nakazujący nabycie aktywów od osób trzecich, niezwiązanych z nabywcą, nie dotyczy sytuacji, gdy małe przedsiębiorstwo jest nabywane przez członka rodziny pierwotnego właściciela lub przez osobę zatrudnioną w tym przedsiębiorstwie;
- dodatkowego kryterium uznania inwestycji za duży projekt inwestycyjny. W świetle nowych zasad, oprócz niezmienionego kryterium 50 mln euro, wielkość inwestycji będzie analizowana z poziomu grupy w tym samym podregionie NTS 3;
- nowej mapy pomocy i wzoru obliczenia maksymalnej dopuszczalnej kwoty pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego. Dużym projektem inwestycyjnym będzie inwestycja, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają 50 mln euro;
- określenia sytuacji, w których pomoc jest pomocą indywidualną, wymagającą notyfikacji i uzyskania zgody Komisji Europejskiej w oparciu o „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020”, tj:
- w przypadku, gdy oczekiwana pomoc dla projektu inwestycyjnego o kosztach przekraczających 100 mln euro jest wyższa niż wynikająca ze wzoru,
- w przypadku, gdy w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o pomoc przedsiębiorca zakończył na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego działalność gospodarczą wchodzącą w zakres tej samej klasy działalności albo w dniu złożenia wniosku o pomoc ma zamiar zakończyć taką działalność w okresie dwóch lat od zakończenia inwestycji objętej zezwoleniem.
- uściślenia pojęcia dużego projektu inwestycyjnego przez wprowadzenie obowiązku analizowania wielkości inwestycji z poziomu grupy w tym samym podregionie NTS 3;
- likwidacji możliwości udzielania pomocy regionalnej na inwestycje z sektora transportu;
- określenia dodatkowych warunków przyznania pomocy na inwestycję polegającą na zasadniczej zmianie procesu produkcji lub dywersyfikacji istniejącego zakładu.
 

Na tym samym posuedzeniu Rada Ministrów dokonała reasumpcji decyzji podjętej na posiedzeniu 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Propozycja działań zwiększających atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów”, przedłożonej przez ministra gospodarki. Rząd dokonał zmian w przyjętym w grudniu 2013 r. dokumencie „Propozycja działań zwiększających atrakcyjność specjalnych stref ekonomicznych dla inwestorów”.
Z komunikatu CIR wynika, że przede wszystkim zmieniono ustalenia dotyczące obniżenia - począwszy od 1 stycznia 2017 r. - maksymalnej intensywności pomocy udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych. Oznacza to, że dla zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w sse - wydanych po 31 grudnia 2016 r. - maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna będzie niższa. Ma to zachęcić i przyspieszyć decyzje przedsiębiorców o realizacji nowych inwestycji do końca 2016 r. Obniżenie pomocy zostanie zapisane w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczącym pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach sse. Rozporządzenie zostanie wydane do końca 2014 r.
W świetle nowej mapy pomocy, która istotnie różnicuje intensywność w poszczególnych regionach w zależności od stopnia ich rozwoju, decyzja o obniżeniu maksymalnych progów generalnie o 50 proc. w stosunku do obowiązujących do 30 czerwca 2014 r. niwelowałaby te różnice, a to nie było celem dokumentu przyjętego przez rząd w grudniu 2013 r.