Rada Ministrów wystąpoła do Prezydenta RP o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz o użycie PKW składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.

Ustawa o działach administracji
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji. Celem proponowanej regulacji jest dokonanie zmian w organizacji administracji rządowej.
Zgodnie z projektem, minister administracji i cyfryzacji przejmie: zagadnienia dotyczące przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania ich skutków.
Chodzi o przeniesienie tej problematyki z działu „sprawy wewnętrzne” do „działu administracja publiczna”. Oznacza to zmiany w ustawie o działach administracji rządowej, a także w ustawach o: stanie klęski żywiołowej, o zarządzaniu kryzysowym, o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, o udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz wydanie rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania takich zbiórek i zakresu kontroli nad ich przeprowadzaniem. MAC przejmie też nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego.
Oznacza to, że minister będzie upoważniony do wydania aktu wykonawczego określającego sposób funkcjonowania i organizacji centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Oznacza to zmianę w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Przewidziano także doprecyzowanie „działu informatyzacja” przez dodanie do niego nowych zadań, takich jak np.: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie.
 
Ustawa o cudzoziemcach
Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. Projekt ustawy włącza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/50/WE oraz dyrektywę Rady 2008/115/WE. Wdrożenie pierwszej dyrektywy - w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji - następuje poprzez włączenie do ustawy o cudzoziemcach nowego rozdziału „4a”.
Zawarto w nim przepisy określające warunki udzielania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce z zamiarem wykonywania wysoko kwalifikowanej pracy. Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej. Przewidziano, że termin załatwienia sprawy ma wynosić 90 dni. Wojewoda będzie zobowiązany ustalić m.in., czy: cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje, spełnia kryterium progu wynagrodzenia oraz czy pracodawca może wykorzystać oferty pracy istniejące na lokalnym rynku pracy.
Ustalenia te będą przekazywane wojewodzie przez starostę – ich podstawą będzie analiza rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy lub oświadczenie o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Wydając decyzję na udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wojewoda zbada wysokość wynagrodzenia ustaloną w umowie o pracę.
Decyzja administracyjna dotycząca zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ma zawierać również dodatkowe informacje, takie m.in. jak: dane pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca, stanowisko, na jakim zostanie on zatrudniony oraz warunki zatrudnienia.
Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji będzie mógł pozostać
w Polsce również w przypadku czasowego braku zatrudnienia.
Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/50/WE oznacza, że zmienią się także przepisy dotyczące łączenia rodzin oraz przepisy o udzielanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Ustawa o promocji zatrudnienia
Wdrożenie dyrektywy 2009/50/WE do prawa krajowego powoduje konieczność dokonania zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z kwietnia 2004 r. Zaproponowana zmiana ureguluje sytuację cudzoziemca, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Tak, aby nie musiał ubiegać się o zezwolenie na pracę.
Do projektu ustawy włączono także przepisy dyrektywy Rady 2008/115/WE. Chodzi o przepisy w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych w Unii Europejskiej w kwestii powrotów przebywających nielegalnie obywateli państw trzecich. Zgodnie z dyrektywą, odstępuje się od dotychczasowej praktyki wydaleń, a nacisk jest położony na dobrowolny powrót tych osób do krajów pochodzenia.
Do projektu ustawy dodano nowe przepisy, na podstawie których możliwe będzie:
orzekanie w decyzji o wydaleniu lub w decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski, o zakazie ponownego wjazdu do Polski lub na terytorium RP i państw obszaru Schengen;
wydawanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu do Polski lub do wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen.
Zakaz ponownego wjazdu będzie uzależniony od przesłanek i okoliczności, na podstawie których zdecydowano o wydaleniu z Polski. Możliwe będzie jednak cofnięcie zakazu wjazdu, jeżeli cudzoziemiec wykaże wykonanie wszystkich postanowień decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub innej decyzji, w której zawarto zakaz ponownego wjazdu. Dotyczy to również sytuacji, gdy ponowny wjazd do Polski lub na terytorium państw obszaru Schengen nastąpi ze względów humanitarnych.