Problem powstał na tle skargi Teresy W., która doznała wypadku przy pracy i domagała się odszkodowania od ZUS. Decyzją z marca 2018 r. Zakład odmówił jej odszkodowania.

Czytaj:  Nowa procedura w sprawach gospodarczych już obowiązuje>>

Sąd Pracy I instancji 7 listopada 2019 r. oddalił roszczenie, ale pouczył powódkę o sposobie i terminie złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia.

Nowa procedura zmienia zasady

Ubezpieczona złożyła odwołanie, gdyż była niezadowolona z wyroku. Tak się złożyło, że wyrok zapadł w pierwszym dniu obowiązywania nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, według której apelację można składać dopiero po wniesieniu wniosku o uzasadnienie orzeczenia.

Czytaj w LEX: Wniesienie apelacji po nowelizacji KPC >

Dlatego Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim powziął wątpliwość, czy może takie pismo odrzucić, nie rozpoznając merytorycznie odwołania, czy potraktować je jako wniosek o uzasadnienie na piśmie.

Czytaj w LEX: Sporządzanie pism procesowych po nowelizacji - zagadnienia praktyczne >

Taką wątpliwość przedstawił Izbie Pracy Sądu Najwyższego - czy stosować wzór obowiązującej w tym zakresie w procedurze karnej, czy też pismo winno ono bezwzględnie zostać uznane za apelację wniesioną bez uprzedniego zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a zatem niedopuszczalną w rozumieniu art. 373 § 1 k.p.c.?.

Trzeba zapytać stronę o cel pisma i pouczyć

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą wniesienie przez stronę pisma procesowego, z którego treści wynika, że strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy w orzeczeni, gdy sąd nie ma pewności, że strona złożyła apelację czy wniosek o uzasadnienie na piśmie, skutkuje zwróceniem się do strony z wyjaśnieniem czy chodzi o apelację czy wniosek o uzasadnienie.

Podstawą prawną wezwania jest art. 130 par. 1 kpc, który stanowi w zdaniu 2 , że mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Czytaj w LEX: Uzasadnianie orzeczeń po nowelizacji kpc - zagadnienia praktyczne >

Jak wyjaśniał uchwałę sędzia Piotr Prusinowski, Sąd Najwyższy dostrzegł problem związany ze zmianą procedury cywilnej. Przed wejściem w życie nowelizacji kpc w 2019 r. można było wnieść apelację bez konieczności wnoszenia wniosku o uzasadnienie i nie groziło to odrzuceniem pisma. Po 7 listopada 2019 r. uzyskanie uzasadnienia stało się konieczne, inaczej pismo procesowe jest odrzucane przez sąd. Od momentu uzyskania uzasadnienia orzeczenia biegnie termin do wniesienia odwołania.

Czytaj w LEX: Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC >

Sąd Najwyższy podejmując uchwałę tej treści miał na względzie osoby, które same wnoszą pisma, bez udziału profesjonalnych pełnomocników i tak jak powódka Teresa W. są pierwszy raz w sądzie.

- W ten sposób Sąd Najwyższy rzuca koło ratunkowe ubezpieczonym, ale i nie tylko - wszystkim, którzy nie znają procedury - wyjaśnił sędzia sprawozdawca.

Sygnatura akt III UZP 2/20 , uchwała 3 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 29 września 2020 r.