22 czerwca miała miejsca inauguracja projektu budowy Centrum Pro Bono. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce. Chcemy stworzyć sieć współpracy pomiędzy kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. Ośrodkiem koordynującym taką współpracę będzie Centrum Pro Bono. Już za kilka miesięcy każda organizacja pozarządowa będzie mogła zgłosić Centrum Pro Bono sprawę wymagającą profesjonalnej porady prawnika a następnie dana sprawa będzie klasyfikowana przez koordynatora projektu i kierowana do kancelarii prawnej, która wcześniej zadeklarowała pomoc w danej dziedzinie prawa. Centrum Pro Bono funkcjonować będzie jako program prowadzony przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, przy czym inicjatorami projektu są trzy organizacje pozarządowe - Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz fundacja Ashoka- Innowatorzy dla dobra publicznego. Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Obywatel i Prawo III".
Projekt został uroczyście otwarty podczas spotkania w Trybunale Konstytucyjnym o działalności pro publico bono prawników. W spotkaniu wzięli udział prawnicy reprezentujący korporacje zawodowe prawników oraz największe kancelarie prawnicze w Polsce a role gospodarza spotkania pełnił prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Jerzy Stępień. Uczestnicy tego wydarzenia w krótkich wypowiedziach podkreślali ogromne zapotrzebowanie społeczne na bezpłatną pomoc prawną, w tym bardzo trudną sytuacją organizacji pozarządowych. Sam sędzia Stępień witając uczestników spotkania zwrócił uwagę na ogromną rolę, jaką pełnią organizacje pozarządowe w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz na trudne warunki materialne, w których prowadzą one swoją działalność. Uwieńczeniem spotkania było podpisanie przez obecnych przygotowanego wcześniej tekstu deklaracji prawników na rzecz działań pro publico bono.

Ruszyła budowa Centrum Pro Bono

Centrum Pro Bono oprócz zajmowania się pośredniczeniem w świadczeniu pomocy prawnej pro bono, podejmować będzie różne działania na rzecz promowania tej idei oraz propagowania dobrych praktyk w tym zakresie. W przyszłości Centrum Pro Bono powinno również zająć się monitoringiem prawa regulującego działalność pro bono oraz wypracowaniem i propagowaniem propozycji zmian w tym zakresie. W ten sposób Centrum Pro Bono pełniłoby zadania podobne w swoim charakterze do advocacy tank.
W szerszej perspektywie Centrum Pro Bono oraz mechanizmy wypracowane przy jego powstaniu będą mogły stanowić pewne rozwiązanie modelowe, które może zostać zrealizowane w innych miastach Polski przez organizacje pozarządowe lub korporacje zawodowe prawników.
Wszelkie pytania, uwagi czy propozycje związane z powstaniem Centrum Pro Bono prosimy przesyłać na adres: biuro@fupp.org.pl. Więcej informacji o projekcie będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie www.fupp.org .pl.