Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej w sprawie niedopuszczalnego ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 ze zm.)
Prowadzona w tej sprawie przez Rzecznika korespondencja z Ministrem Zdrowia nie doprowadziła do zmiany stanu prawnego, stąd też Rzecznik zmuszony został do skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotem krytyki ze strony środowiska fizyków medycznych jest przepis nakładający na
fizyków medycznych będących przecież specjalistami w swojej dziedzinie obowiązek uzyskania certyfikatu i ograniczająca swobodę wykonywania zawodu. Przy czym certyfikat ten jest wydawany na zasadach określonych przez Krajowe Centrum Ochrony Zdrowia, a więc na zasadach, które nie wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Źródło: RPO