RPO skierował w tej sprawie wystąpienie do ministra sprawiedliwości. Zauważa w nim, że aądem właściwym do rozpoznania odwołania wniesionego przez komornika od orzeczenia komisji dyscyplinarnej jest sąd okręgowy, nad którym zwierzchni nadzór administracyjny sprawuje prezes sądu okręgowego będący jednym z wnioskodawców postępowania dyscyplinarnego. - Obowiązujące rozwiązanie może naruszać prawa komornika do bezstronnego i rzetelnego postępowania odwoławczego – stwierdza RPO. W ocenie Rzecznika konieczne jest wprowadzenie przez ustawodawcę odpowiednich gwarancji proceduralnych.
Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości nie podzieliło stanowiska Rzecznika, wskazując na możliwość skorzystania z instytucji wyłączenia sędziów danego sądu okręgowego. Tymczasem środowisko komorników uważa takie rozwiązanie za niewystarczające i postuluje odpowiednią zmianę przepisów. Zdaniem prezesa Krajowej Rady Komorniczej należy powrócić do określenia jednego sądu właściwego do rozpoznawania odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnej dla komorników albo przyjąć, że wnioskodawca nie może mieć statusu strony na dalszym etapie postępowania.
 

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł