Prokurator oskarżał redaktora serwisu GazetaBytowska.pl o naruszenie dwóch artykułów prawa prasowego: art. 45 (wydawanie dziennika lub czsopisma bez rejestracji) oraz art. 49a (dopuszczenie do opublikowania materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa). Wyrokiem z 7 marca 2007 r., Sąd Rejonowy w Słupsku umorzył postępowanie karne przeciwko Leszkowi Szymczakowi ze względu na niską szkodliwość społeczną. Sąd Okręgowy odnosząc się do zarzutu oskarżonego, że strona www.gazetabytowska.pl nie jest przekazem za pomocą obrazu i dźwięku stwierdził, że dla uznania tej strony internetowej za dziennik w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa prasowego wystarczy, że przekaz audiowizualny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 in fine Prawa prasowego, jest technicznie możliwy. Rzecznik praw obywatelskich zarzucił w swym wniosku do SN wyrokowi Sądu Okręgowego w Słupsku rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego (art. 433 § 2 k.p.k. w związku z art. 7 k.p.k.) poprzez nienależyte rozważenie podniesionego w apelacji zarzutu oskarżonego, w następstwie czego doszło do niezasadnego utrzymania w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji. Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w zaskarżonej części i utrzymanego w tej części w mocy orzeczenia Sądu I instancji i uniewinnienie oskarżonego od popełnienia przypisanego mu czynu.