Z opublikowanego w piątek komunikatu wynika, że 1 marca 2013 r. minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej podpisał rozporządzenia:

1) zmieniające rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,

2) zmieniające rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenia pozwalają na zastosowanie „awaryjnej” procedury obsługi osób, które zgłaszają się na egzamin z wygenerowanym profilem kandydata na kierowcę, w przypadku braku możliwości pobrania danych przez WORD za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do egzaminu, złoży w WORD pisemne oświadczenie, że spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. WORD, zanim wyznaczy termin egzaminu, sprawdzi poprawność złożonego oświadczenia w starostwie, które wygenerowało profil kandydata na kierowcę.

Rozporządzenia zostały skierowane do podpisu ministra spraw wewnętrznych oraz ministra obrony narodowej, a następnie zostaną przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.