Jak podkreśla Prokuratura Krajowa, która poinformowała o tym postanowieniu, działania podjęte przez prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Katowicach doprowadziły do delegalizacji i wykreślenia z KRS spółki Giesche S.A.

Czytaj: Słynna spółka Giesche wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego>>

Sąd Najwyższy podzielił argumenty przedstawione przez prokuraturę. Podniosła ona, że skarga kasacyjna powinna podlegać oddaleniu z uwagi na jej wniesienie przez nieuprawniony podmiot, który z mocy prawa został wykreślony z rejestru i przed upływem 31 grudnia 2015 roku nie został złożony wniosek o wpis spółki Giesche S. A. do Krajowego Rejestru Sądowego przez podmiot do tego legitymowany. Zatem – jak wskazał prokurator - skarga kasacyjna wnioskodawcy złożona 15 stycznia 2016 roku, od prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Katowicach z 15 września 2015 roku, nie może wywołać określonego skutku prawnego.

Prokurator wniósł o wykreslenie spółki z rejestru
W sprawie spółki Giesche S.A. prokurator z Prokuratury Okręgowej w Katowicach wniósł o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokurator wniósł także o wykreśleniu spółki Giesche S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowieniami z 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uwzględnił wnioski złożone przez prokuratora.
Postanowienia te zostały zaskarżone przez przedstawicieli spółki Giesche S. A. Orzeczeniem z 15 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił apelację spółki. Jej przedstawiciele wnieśli skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, która teraz została odrzucona.

Kolekcjonerzy akcji skazani
Dodatkowo na skutek działań podjętych przez prokuratura z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu wyroki skazujące usłyszało pięciu mężczyzn - Marek N., Paweł R., Leszek P., Jacek S. oraz Marek K. Prokurator zarzucił im, że posiadając kolekcjonerskie akcje spółki Giesche S.A., nie informując organów państwa o prawdziwym charakterze tych akcji, zaczęli składać pozwy do sądów i wnioski do organów administracji domagając się zwrotu majątku spółki Giesche S.A. lub rekompensaty za to mienie.

LEX Navigator Prawo Handlowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Prawo Handlowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił argumentację przedstawioną przez prokuraturę. Sąd skazał Marka N., Pawła R. i Leszka P. na kary po 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywny w kwocie po 540 tysięcy złotych. Jacek S. oraz Marek K. zostali skazani na kary po 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości po 300 tysięcy złotych. Ponadto wobec Leszka P. sąd orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego na okres 5 lat. Pozostali oskarżeni otrzymali zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej oraz członka komisji rewizyjnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 5 lat. Jednocześnie sąd obciążył oskarżonych kosztami procesu oraz orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego odpisu na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice na okres jednego roku.

Kilkaset milionów złotych roszczeń

Giesche S.A. była spółką zarejestrowaną przed 1 września 1939 roku. Po zakończeniu II Wojny Światowej mienie stanowiące własność spółki zostało w całości znacjonalizowane, za co Skarb Państwa wypłacił odszkodowanie. Mimo tego reaktywowana spółka dochodziła swych praw do wielu nieruchomości na terenie Katowic. W 2005 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uwzględnił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giesche S. A., wybrane zostały władze tejże spółki, a ona sama została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Realną stała się wówczas obawa, że spółka ta na drodze sądowej będzie dążyć do zwrotu szeregu nieruchomości położonych na terenie Katowic. Według wstępnych szacunków łączna kwota roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic mogła osiągnąć sumę kilkuset milionów złotych. Skuteczne działania prokuratury zablokowały te roszczenia.