Raport zawiera m.in. informacje o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zgodnie z raportem, państwa członkowskie zgłosiły do KE w ubiegłym roku 3832 nieprawidłowości dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Całkowita kwota zgłoszonych przypadków wyniosła ponad 828 mln EUR.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r., Polska zgłosiła do KE 497 nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Łączna kwota zgłoszonych przypadków wyniosła ponad 49 mln EUR i stanowiła 0,55% wartości wniosków o refundację wydatków złożonych do KE. Dzięki przeprowadzonym kontrolom oraz weryfikacji dokumentów składanych przez beneficjentów, instytucje odpowiedzialne za refundację wydatków zapobiegły nieprawidłowej wypłacie ponad 28 mln EUR środków publicznych. Najwięcej nieprawidłowości zgłoszonych przez Polskę dotyczyło Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do najczęściej wykrywanych przypadków nieprawidłowości w Polsce należą nieprzestrzeganie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, przedstawianie do refundacji kosztów niekwalifikowanych, posługiwanie się dokumentami sfałszowanymi lub potwierdzającymi nieprawdę oraz podawanie we wniosku o dofinansowanie nieprawdziwych danych.

Wraz z raportem Komisji Europejskiej opublikowany został również raport z działalności Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zawierający oprócz danych statystycznych opisy najciekawszych spraw prowadzonych przez Urząd w 2007 r.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności OLAF oraz nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności dostępne są pod następującymi adresami:

Oficjalne źródło: Ministerstwo Finansów