Opublikowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie ogłaszenie mówi o zapotrzebowaniu na wykładowców z zakresu:
1) prawa cywilnego (materialnego i procesowego),
2) prawa karnego (materialnego i procesowego),
3) prawa administracyjnego (materialnego i procesowego),
4) prawa konstytucyjnego,
5) prawa pracy,
6) prawa europejskiego i międzynarodowego,
7) prawa finansowego,
8) prawa podatkowego,
9) prawa autorskiego,
10) prawa wekslowego,
11) prawa spółek,
12) prawa spółdzielczego,
13) prawa celnego,
14) prawa zamówień publicznych,
15) pozostałych dziedzin przewidzianych tokiem aplikacji radcowskiej.
 
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
1) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, sędziego, prokuratora, notariusza lub komornika bądź tytuł naukowy doktora nauk prawnych lub doktora habilitowanego nauk prawnych,
2) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe,
3) posiadać praktykę dydaktyczną lub publikacje naukowe,
4) dobre umiejętności IT, w szczególności obsługa programów PowerPoint i Word,
5) dostępność czasową, przy uwzględnieniu obustronnego wcześniejszego ustalenia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz list motywacyjny ze wskazaniem dziedzin prawa, w jakich kandydat zamierza prowadzić zajęcia.
 
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 sierpnia 2010 roku na adres mailowy wykladowca@oirpwarszawa.pl lub na adres Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 01-014 Warszawa, ulica Żytnia 15 lok. 16 (z dopiskiem „Nabór na wykładowców”).