Jak poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, pytania dotyczą "zasady nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek".
Tym razem pytania wystosowano na kanwie sprawy "o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę", a spór powstał pomiędzy pracownikiem - obywatelem Polski, a spółką szwajcarską.

Skarga kasacyjna została wniesiona przez pracownika spółki, której siedziba znajdowała się w Szwajcarii, a którego miejsce pracy miało znajdować się we Francji. Powód był jednocześnie delegowany do wykonywania pracy w Polsce.

Sąd Rejonowy odrzucił pozew powoda przeciwko spółce o ustalenie istnienia stosunku pracy i o zapłatę wynagrodzenia. Zażalenie na te postanowienie zostało następnie oddalone przez Sąd Okręgowy. Postanowienie Sądu Okręgowego zaskarżył skargą kasacyjną powód, zarzucając naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ wynik sprawy i w konsekwencji błędne uznanie przez Sąd pierwszej i drugiej instancji, że nie świadczył zazwyczaj pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wyraźnie wynikało, że powód większą część swojej działalności zawodowej wiązał z Polską, a nie Francją lub Szwajcarią.

Z informacji wynika, że Sąd Najwyższy wniósł o zastosowanie trybu przyspieszonego oraz o połączenie tej sprawy do wspólnego rozpoznania ze sprawą zawisłą przed TSUE na skutek pytań prejudycjalnych przedstawionych przed SN 2 sierpnia br.

Decyzja SN ma związek z tym, że oddział ZUS w Jaśle wycofał zażalenie z 13 kwietnia 2018 r. na wyrok Sądu Apelacyjnego, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wydany 23 marca 2018 r.

Czytaj: ZUS wycofał zażalenie, które wywołało pytania SN do trybunału UE >>

W składzie mającym rozstrzygnąć spór o składki płacone przez polskiego przedsiębiorcę w Słowacji, zasiadali m.in. sędziowie, którzy według rządu i prezydenta są już w stanie spoczynku, ponieważ przekroczyli wiek 65 lat. Dlatego sprawa ta stała się podstawą do postawienia pytań o status tych sędziów i skierowania ich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ponieważ jednak ZUS wycofał swoje zażalenie, pytnia skierowane do TSUE ulegają umorzeniu. Teraz Trybunał dostanie te same pytania na bazie innej sprawy.

Czytaj: Luksemburg: Skarga na polską ustawę o SN jest już w Trybunale >>