Zgodnie z art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zadania polegające na współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną wykonują jednostki organizacyjne - punkty kontaktowe dla administracji.
Istotną rolą punktu kontaktowego dla administracji będzie udzielanie wsparcia dla organów państw członkowskich i Komisji Europejskiej poprzez udział ekspertów w pracach grup roboczych oraz pomoc w kontakcie z właściwymi instytucjami i podmiotami. Punkt kontaktowy będzie zobowiązany do utworzenia skrzynki poczty elektronicznej oraz prowadzenia strony internetowej. W przypadku otrzymania zapytania wykraczającego poza zakres zadań punktu kontaktowego dla administracji przekaże on sprawę właściwemu organowi.

Zgodnie z art. 3c ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zadania polegające na:
1. umożliwieniu usługodawcom i usługobiorcom otrzymywania informacji ogólnych na temat ich praw i obowiązków, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur,
2. umożliwieniu usługodawcom i usługobiorcom uzyskiwania danych szczegółowych dotyczących władz, stowarzyszeń lub organizacji, od których mogą oni otrzymać dalsze informacje lub praktyczną pomoc - wykonują jednostki organizacyjne - punkty kontaktowe dla usługodawców i usługobiorców.

Rozporządzenie przewiduje utworzenie jednego punktu kontaktowego dla administracji oraz jednego punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, rozwiązanie takie wydaje się w pełni wystarczające. Ze względu na fakt, iż oba punkty będą funkcjonować jako strony internetowe, zainteresowani będą mieć nieograniczony dostęp do publikowanych informacji i możliwość bezpośredniego kontaktu.
W rozporządzeniu nie przesądzono, czy punkty kontaktowe będą prowadzić specjalne, dedykowane, strony internetowe. Informacje będą mogły być zatem publikowane na stronach już funkcjonujących, dobrze znanych zainteresowanym (np. BIP, strony Ministerstwa Gospodarki czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Oba rodzaje punktów kontaktowych będą zobowiązane do wzajemnej współpracy i wymiany informacji.
Większość czynności związanych z realizacją zadań punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców Minister Gospodarki ma powierzyć Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest już organizacyjnie przygotowana do ich przyjęcia.

Zdaniem autorów rozporządzenia, będzie ono miało wpływ na rozwój i wzrost zamożności regionów dzięki umożliwieniu obywatelom, bez względu na ich miejsce zamieszkania, uzyskania informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co przełoży się na poprawę otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki rozwojowi przedsiębiorstw w regionach będzie wzrastała ich zamożność, co może przyczyniać się do niwelowania różnic w poziomach rozwoju.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców (Dz. U. Nr 171, poz. 1152) wchodzi w życie z dniem 21 października 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line