Obecnie tematyka ta jest regulowana w trzech ustawach w zależności od rodzaju przewozu. Nowy projekt dostosowuje polskie prawo do dyrektywy 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.
Przepisy ustawy nie będą także stosowane do przewozu towarów niebezpiecznych:
- w przypadkach wskazanych w ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), RID (regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych), ADN (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych);
- statkami morskimi na morskich wodach wewnętrznych;
- promami pływającymi po wodach morskich, przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port;
- wykonywanego w całości w granicach obszaru, który nie jest ogólnodostępny.


Dopuszczone będą odstępstwa od stosowania przepisów ustawy w przypadku krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do sił zbrojnych lub środkami transportu, za które siły zbrojne są odpowiedzialne. Odstępstwa te są zgodne z ADR, RID lub ADN. Taka regulacja jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych i bezpieczeństwo publiczne.
Zgodnie z przepisami ADR, RID lub ADN wskazano instytucje właściwe do wykonywania czynności administracyjnych, którymi będą m.in.: prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wojewódzki inspektor transportu drogowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, ministrowie: gospodarki, zdrowia i infrastruktury. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będzie odpowiedzialny za wspólne dla wszystkich rodzajów transportu kwestie związane z uzyskiwaniem uprawnień doradcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
W projekcie ustawy określono obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Takimi uczestnikami będą jednostki wojskowe i podmioty wskazane w ADR, RID i ADN. Do ich obowiązków zaliczyć należy m.in.: podjęcie środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych; wyposażenie osób realizujących taki przewóz w niezbędne dokumenty; wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zgłoszenie ich przewozu.
Zaproponowano obowiązek zgłoszenia przewozu drogowego towarów niebezpiecznych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, przewozu koleją – do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przewozu żeglugą śródlądową – do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.
Projekt określa kim są osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych, a także zagadnienia związane z uzyskiwaniem uprawnień w tym zakresie. Do osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych ustawa zalicza osoby fizyczne zatrudnione przez uczestników przewozów lub wykonujące czynności na ich rzecz, m.in. kierowców. Określono także wymogi, jakie musi spełniać taka osoba. Jedynym z takich wymogów jest obowiązek posiadania zaświadczenia ADR.
Zaświadczenie takie otrzyma osoba, która po spełnieniu kilku innych warunków zda egzamin kończący kurs ADR nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty jego ukończenia. Szczegółowe warunki przeprowadzenia tego egzaminu określi minister infrastruktury w rozporządzeniu.
W projekcie uregulowano obowiązki i wymagania wobec eksperta ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, który jest odpowiednikiem kierowcy posiadającego zaświadczenie ADR w przewozie drogowym. Zgodnie z projektem, na statku żeglugi śródlądowej przewożącym towary niebezpieczne powinien znajdować się ekspert ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
Ustawa określi także obowiązki i zadania doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych będzie musiał wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa.
Nowe przepisy uregulują też działalność dotyczącą prowadzenia kursów ADR, kursów na ekspertów ADN oraz kursów na doradców, a także zasady kontroli tej działalności. Postanowiono, że marszałek województwa będzie kontrolował podmioty prowadzące kursy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
W projekcie ustawy określono także wymagania dla środków transportu przewożących towary niebezpieczne. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych będzie wymagał wcześniejszego uzyskania świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wystawionego w decyzji administracyjnej na rok przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. W przypadku statków żeglugi śródlądowej, świadectwo dopuszczenia statku ADN będzie wystawiał dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej na 5 lat.
Postanowiono, że nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych (oraz jednostkami realizującymi zadania z nim związane) będzie sprawowany przez ministra infrastruktury. W projekcie ustawy określono również organy i służby uprawnione do kontroli przewozu towarów niebezpiecznych. Uregulowano także kwestię nakładania kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy.
W przepisach przejściowych określono m.in. utrzymanie ważności wydanych świadectw doradcy, zaświadczeń ADR, świadectw eksperta ADN, a także świadectw dopuszczenia pojazdu ADR i dopuszczenia statku ADN.

Większość przepisów nowej ustawy powinna obowiązywać po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.