Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. 2014, poz. 24) wprowadza pojęcie "osoby stwarzającej zagrożenie" tj. takiej, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

- odbywa prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym,
- w trakcie postępowania wykonawczego, charakteryzowała się zaburzeniami psychicznymi w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych,
- stwierdzone u niej zaburzenia psychiczne ze względu na swój charakter lub nasilenie, pozwalają z co najmniej wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że osoba ta ponownie dopuści się czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności o górnej granicy co najmniej 10 lat.

Kolejną nowością wprowadzaną przez ogłoszoną ustawę jest powołanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, gdzie będą prowadzone postępowania terapeutyczne wobec osób stwarzających zagrożenie. W celu zapobieżenia ucieczkom Ośrodek będzie obiektem chronionym i monitorowanym. Skierowanie do Ośrodka będzie możliwe na wniosek dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa osoba spełniająca przesłanki do uznania jej za "stwarzającą zagrożenie". Wniosek taki będzie wymagał zaopiniowania przez biegłych psychiatrów, a w szczególnych przypadkach także psychologa i seksuologa. Osoby przebywające w ośrodku będą objęte indywidualnym planem terapii, która docelowo ma doprowadzić do ich przystosowania do życia w społeczeństwie bez ryzyka, że osoby te będą ponownie stanowić zagrożenie.

Ustawa przyznaje też uprawnienia kontrolne sądowi polegające między innymi na badaniu nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, czy dalsze przebywanie danej osoby w Ośrodku jest uzasadnione. Na podstawie poczynionych ustaleń sąd będzie mógł wydać postanowienie o wypisaniu tej osoby z Ośrodka.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2014 r.

Opracował: Daniel Wojtczak

Czytaj także: Premier: poradzimy sobie z niebezpiecznymi przestępcami