Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił w dniu 16 listopada 2012 r. Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi informację o podejmowanych przez prokuraturę w latach 2007-2012 działaniach w zakresie przestępczości gospodarczej - w szczególności związanej z naruszeniami prawa bankowego, obrotu instrumentami finansowymi, obrotu dewizami,  kruszcami, jak i prawa karnego skarbowego, a także polegającej na organizowaniu i kierowaniu piramidami finansowymi i innych zachowaniach przeciwko interesom konsumentów i rynków finansowych, w tym oszustw, wyłudzeń i przywłaszczeń mienia na szkodę wielu osób oraz usuwania mienia spod egzekucji i naruszenia praw wierzycieli.


Liczba przestępstw rośnie
Informacja Prokuratora Generalnego to dokument ponad 100 stronicowy wraz z załącznikami zawierającymi szczegółowe dane statystyczne.
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. do prokuratury wpłynęło łącznie 27 tys.845 spraw o przestępstwa gospodarcze. Liczba spraw dotyczących tej przestępczości prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturze ulegała sukcesywnemu zwiększeniu: od 3 tys.640 spraw  w 2007 r. do 6 tys.191 spraw w 2011 r. Wpływ spraw tego rodzaju zwiększył się zatem o 2 tys.551, czyli jest to wzrost o 70,1%.

Czas trwania postępowań
Spośródspraw zakończonych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. procesowy czas trwania największej liczby spraw (63,6%) wynosił powyżej 1 do 6 miesięcy.  3.974 sprawy (18,8%) zostały zakończone w czasie powyżej 6 miesięcy do roku, 1.788 (8,4%) – powyżej roku do 2 lat, 1.350  (6,4%) powyżej 2 do 5 lat i 585 (2,8%) – powyżej 5 lat.  W  2007 r. prokuratorzy zakończyli 68 spraw prowadzonych powyżej 5 lat, w 2008 r. – 65 takich spraw, w 2009. – 115, w latach 2010-2011, w których wdrożono lustrację spraw długotrwałych odpowiednio – 127 (2010 r.) i 152 (2011 r.) sprawy. Do dnia 31 sierpnia 2012 r. prokuratorzy zakończyli  62 takie sprawy. Oznacza to znaczny spadek liczby najdłużej trwających postępowań.

Sposób zakończenia postępowań
Prokuratorzy, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. zakończyli aktem oskarżenia łącznie 6.041  (26%) postępowań przygotowawczych wobec 13.411 osób (w 2007 r. – 880 spraw wobec 2.589 osób, w 2008 r. – 944 sprawy wobec 2.139 osób, w 2009 r. - 1.163 sprawy wobec 2.685 osób, w 2010 r. – 1.205 spraw wobec 2.583 osób, w 2011 r. – 1.276 spraw wobec 2.434 osób oraz do dnia 31 sierpnia 2012 r. – 573 sprawy wobec 981 osób). Z powyższego wynika, iż liczba spraw zakończonych aktem oskarżenia ulegała zwiększeniu.
Postanowieniem o umorzeniu postępowania w omawianym okresie w skali kraju zakończono łącznie 11 tys.848 (51,1%)  spraw (w 2007 r. – 1.800, w 2008 r. – 1.989, w 2009 r. – 1.982, w 2010 r. – 2.100, w 2011 r. – 2.392 oraz do dnia 31 sierpnia 2012 r. – 1.585). Wpłynęło łącznie 2.413 zażaleń na tego rodzaju decyzje kończące postępowanie (2007 r. – 421, 2008 r. – 342, 2009 r. – 425, 2010 r. – 437, 2011 r. – 541 i do dnia 31 sierpnia 2012 r. – 247), z których uwzględniono 475, tj. 19,7% (2007 r. – 85, 2008 r. – 64, 2009 r. – 79, 2010 r. – 91, 2011 r. – 111 oraz do dnia 31 sierpnia 2012 r. – 45).
Decyzją o odmowie wszczęcia postępowania zakończono w omawianym okresie łącznie 5.311 (22,9%) spraw (w 2007 r. – 531, w 2008 r. – 763, w 2009 r. – 809, w 2010 r. – 999, w 2011 r. – 1.263 oraz do dnia 31 sierpnia 2012 r. – 946). W 1.258 sprawach złożono zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, z których uwzględniono 158, co stanowi 12,6%.
Ponadto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. prokuratorzy zawiesili 1.584 postępowania przygotowawcze w tego rodzaju sprawach. Zażalenie złożono na 75 postanowień o zawieszeniu, a uwzględniono 35 z nich (46,7%).