Projekt wprowadza do ustawy pojęcie małej kasy, przez którą będzie rozumiana kasa, której suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie będzie przekraczać 20 mln zł, a średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym 10 tys. osób.

Małe kasy będą miały ograniczoną możliwość wydawania pieniądza elektronicznego. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawowymi pieniądz elektroniczny może być wydawany przez banki oraz kasy. W przypadku podmiotów nie będących bankami oraz kasami, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, wydawanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Wymogi, jakie musi spełnić podmiot oferujący ten produkt finansowy, również w zakresie dysponowania odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi, będą niemożliwe, zdaniem autorów projektu do realizacji przez małe kasy.

Udzielanie kredytów i pożyczek na określonych warunkach

Mała kasa nie będzie mogła korzystać z umowy agencyjnej, aby powierzyć przedsiębiorcy pośrednictwo w zawieraniu i zmianie umów pożyczkowych i kredytowych, rozliczeń finansowych oraz umów ubezpieczenia. W małych kasach nie będzie działała komisja kredytowa, a decyzja kredytowa podejmowana będzie na poziomie zarządu kasy. Pożyczki i kredyty będą udzielane przez kasę na okres nie dłuższy niż 3 lata, natomiast przeznaczonych na cele mieszkaniowe na okres nie dłuższy niż 5 lat.

LEX Banki
Artykuł pochodzi z programu LEX Banki
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami


Utrata statusu małej kasy

Kasa straci status małej kasy, jeżeli nie będzie spełniać narzuconych jej wymogów, tak co do liczby członków, jak i sumy aktywów bilansu przez dwa kolejne lata obrotowe. Podobnie będzie w przypadku, gdy mała kasa przekroczy te limity, o co najmniej 10%. Konieczne będzie wówczas zawiadomienie o tym fakcie KNF oraz Kasy Krajowej. Mała kasa będzie mogła również zrezygnować z tego statutu w kolejnym roku obrotowym, informując o tym pisemnie KNF oraz Kasę Krajową.

Nadzór KNF

Czynności podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru nad działalnością małych kas będą polegać na analizie wyników czynności kontrolnych podejmowanych przez Kasę Krajową oraz kontroli czynności podejmowanych przy dokonywaniu tej kontroli przez Kasę Krajową. W przypadku, gdy Komisja Nadzoru Finansowego stwierdzałaby istotne nieprawidłowości w małej kasie lub Kasa Krajowa nie przeprowadziła czynności kontrolnych, lub nie przekazała wyników tych czynności, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła, w ramach nadzoru nad działalnością małych kas, sama podjąć czynności kontrolne przez badanie sytuacji finansowej kasy, jej wypłacalności, jakości aktywów i płynności finansowej, jak też zgodności udzielanych kredytów i pożyczek z obowiązującymi przepisami, w tym ich zabezpieczenia i terminowości spłaty. KNF miałaby również możliwość zbadać przestrzeganie przez małą kasę norm dopuszczalnego ryzyka w działalności kasy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Opracowanie: Marek Sondej

Źródło: www.sejm.gov.pl,