Ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) wśród form finansowania przedsięwzięć kulturalnych dopuszcza przyznawanie dotacji celowych. Mogą być one finansowane z budżetu państwa, co nie wyklucza udzielania dotacji w oparciu o zagraniczne środki finansowe. Opublikowany na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji wspomnianej ustawy wprowadza możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego aktu wykonawczego określającego warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na projekty z sektora kultury, jeżeli podstawą jej udzielenia są postanowienia umów zawartych między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W praktyce chodzi głównie o środki przyznawane w oparciu o Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, Komisja Europejska stoi na stanowisku, że nie można wykluczyć udzielania pomocy publicznej w sektorze kultury. Projektowane wprowadzenie delegacji ustawowej o określonej treści jest podyktowane potrzebą zapewnienia zgodności przyznawanego przez ministra wsparcia na działalność kulturalną, pochodzącego ze środków zagranicznych, z przepisami określającymi warunki dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.

Wskazanie ministra jako podmiotu udzielającego na działalność kulturalną pomocy w rozumieniu przepisów ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), wraz z przewidzianą kompetencją do ustanawiania drogą aktu wykonawczego programów pomocowych realizowanych w oparciu o środki zagraniczne, ma docelowo uprościć procedurę przyznawania dotacji. Zgodnie bowiem z przepisami o pomocy publicznej do udzielenia indywidualnym podmiotom pomocy publicznej w ramach określonego w wydanym akcie wykonawczym programu pomocowego nie jest wymagana żadna dodatkowa procedura, w tym i notyfikacja przyznawanej pomocy Komisji Europejskiej.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt ustawy jest obecnie na etapie opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 4.09.2017 r.