Dodawane do KPC przepisy rozszerzą uprawnienie prezesa UOKiK do przedstawienia w postępowaniu sądowym swojego istotnego dla sprawy poglądu. Prezes będzie mógł to zrobić także w innych postępowaniach, które mogą dotyczyć ochrony konkurencji i konsumentów (np. dotyczących roszczeń prywatnoprawnych wynikających z naruszenia konkurencji).

Zmodyfikowana ma zostać także procedura odwoławcza od decyzji prezesa Urzędu - uchylone zostaną przepisy dopuszczające w postępowaniu przed sądem podmioty biorące udział w postępowaniu przed prezesem UOKiK. Projektodawca wyszedł z założenia, że przepisy te są zbędne, ponieważ nikt ich nie stosuje.