W związku z pracami nad przygotowaniem komentarza do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) w dniu 10 grudnia 2009 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej skarg na przewlekłość oraz powództw przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wynikłej z przewlekłości. Początkowo Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wskazał, iż udostępnienie informacji jest możliwe po uiszczeniu przez Fundację opłaty kancelaryjnej w wysokości 25 złotych.

Wniosek Fundacji dotyczył:
A. danych dotyczących skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego rozpoznanych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku złożonych na podstawie ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.), w szczególności:
1) ilości skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego uwzględnionych oraz oddalonych od dnia 1 maja 2009 r. do 30 listopada 2009 r.
2) zanonimizowanych kserokopii postanowień Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w przedmiocie rozpoznania skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego
B. danych dotyczących liczby powództw przeciwko Skarbowi Państwa złożonych na podstawie art. 15 oraz art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) rozpoznanych przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w szczególności:
1) liczby powództw uwzględnionych oraz oddalonych w okresie od 17 września 2004 r. do 30 listopada 2009 r.;
2) kserokopii zanonimizowanych wyroków Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w przedmiocie rozpoznania ww. powództw przeciwko Skarbowi Państwa.

W odpowiedzi z 28 grudnia 2009 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wskazał, iż w celu udostępnienia kserokopii orzeczeń wraz z uzasadnieniami, Helsińska Fundacja Praw Człowieka winna uiścić opłatę kancelaryjną w kwocie 25 złotych. Pismo to zostało doręczone Fundacji w dniu 5 stycznia 2010 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie udostępnił zatem w ogóle informacji zawartych w pkt A1 i B1 wniosku.
Po obustronnej wymianie korespondencji mailowej, w której Fundacja podnosiła, iż prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie prawidłowo ustosunkował się do wniosku Fundacji, a prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku konsekwentnie wzywał do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, w dniu 15 lutego 2010 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wydał decyzję (sygn. Adm. - 0106-15/09) o umorzeniu postępowania w przedmiocie udzielenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informacji publicznej w ww. zakresie.
W dniu 8 marca 2010 r. Fundacja wniosła odwołanie od przedmiotowej decyzji, wskazując w nim naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 7 i 8 k.p.a.
W dniu 23 marca 2010 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uchylił decyzję o umorzeniu i udostępnił informacje, o które wnioskowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W uzasadnieniu Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wskazał, iż fakt nie uiszczenia opłaty kancelaryjnej za orzeczenia sądu nie powinien stanowić podstawy do umorzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej w całości, albowiem nie została Fundacji udostępniona informacja w postaci danych liczbowych zawartych w pkt A1 i B1. Zdaniem prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku niewłaściwie skoncentrowano się wyłącznie na orzeczeniach sądu, które jako informacja publiczna przetworzona (orzeczenia pozbawione danych osobowych stron) udzielana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej winna podlegać opłacie kancelaryjnej.
Ostatecznie prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku uchylił swoją decyzję z 15 lutego 2010 r. i udostępnił Fundacji orzeczenia.