Na zorganizowanym w Luksemburgu 63. Kongresie tej organizacji uchwalono Rezolucję, w której wyrażono głębokie zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach świata, a zwłaszcza w Polsce.

Czytaj: KE: Praworządność w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii wyzwaniem dla Unii w 2019 roku >>

Jej autorzy odwołują się do fundamentalnego znaczenia poszanowania praworządności, która jest nieodłącznie związana z zasadami demokracji i poszanowaniem praw człowieka oraz podkreślają, że praworządność pociąga za sobą niezależność władzy sądowniczej oraz niezawisłość i bezstronność sędziów, co przejawia się zasadniczo poprzez podział władzy oraz ochronę władzy sądowniczej od politycznie motywowanych wpływów. Akcentują, że niezawisłość sędziów powinna być w sposób szczególny chroniona przez powołanie na stanowisko wyłącznie w oparciu o kompetencje (kwalifikacje, doświadczenie, uczciwość, zdolność, efektywność) oraz że sędziom musi zostać zagwarantowana ochrona przed nieuczciwymi środkami dyscyplinarnymi)
W rezolucji czytamy, że uczestnicy Kongresu są głęboko zaniepokojeni:

  • konsekwencjami reformy sądownictwa w Polsce, rozpoczętej w 2015 roku, której celem były kluczowe instytucje: Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy,
  • niedawnymi skandalizującymi przypadkami, które położyły się cieniem na sytuację w Polsce, w szczególności oszczerczą kampanią przeciwko sędziom i prokuratorom, którzy sprzeciwiali się proponowanym zmianom w wymiarze sprawiedliwości; rezygnacją Wiceministra – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; wszczęciem postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom; dymisjom i zastępowaniu setek sędziów i prokuratorów przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz powołanie nowych prezesów sądów i członków Krajowej Rady Sądownictwa na wątpliwych podstawach,
  • incydentami zagrażających swobodzie praktykowania zawodu prawnika, w szczególności:


Przywrócić demokrację i rządy prawa

Międzynarodowy Związek Prawników wzywa polski rząd do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych środków koniecznych do normalizacji sytuacji i przywrócenia pełnego przestrzegania zasad demokratycznych i praworządności.

Organizacja wzywa również polskie władze do bezzwłocznego pełnego wykonania wiążących wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także do przestrzegania traktatów międzynarodowych, którymi Polska jest prawnie związana.
Autorzy rezolucji zwracają się do polskiego rządu o niezwłoczne udzielenie niezbędnych gwarancji bezpiecznego, chronionego i swobodnego – pozbawionego gróźb i nacisków - wykonywania zawodu prawnika.
Zachęcają też polskie władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski system sądowniczy.

Union Internationale des Avocats (UIA) lub Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników to międzynarodowa organizacja pozarządowa, utworzona w 1927 r.  Jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich prawników z całego świata oraz specjalistycznych organizacji, zrzeszającym kilka tysięcy członków i 200 stowarzyszeń adwokackich, federacji i stowarzyszeń ze 110 krajów.