Przepis ten mówi, iż obowiązek informowania głównego inspektora informacji finansowej o transakcjach objętych przepisami ustawy nie dotyczy sytuacji, gdy adwokaci i radcy reprezentują klienta na podstawie pełnomocnictwa procesowego w związku z toczącym się postępowaniem albo udzielają porady służącej temu postępowaniu.

Wedlug Rzeczpospolitej w innych przypadkach obowiązek informowania o transakcjach jest skorelowany z powinnością ich rejestracji. Nowela precyzuje katalog tzw. instytucji obowiązanych, czyli tych, które muszą rejestrować podejrzane o pranie pieniędzy operacje oraz informować o nich GIIF. Jeśli chodzi o przedstawicieli zawodów prawniczych, to wymienia notariuszy w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, czynnych zawodowo adwokatów oraz radców prawnych wykonujących zawód, z wyjątkiem zatrudnionych na etacie w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Adwokaci i radcy nie muszą prowadzić bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.

(Źródło: Rz/KW)