Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zgadzają się, że część spółek Skarbu Państwa jest szczególnie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Powinny one funkcjonować w takim otoczeniu prawnym, które będzie dawało maksymalne szanse na osiąganie dobrych wyników finansowych oraz stabilność organizacyjną. Jednak postulat ten jest aktualny wobec wszystkich spółek Skarbu Państwa. Dlatego popierając wprowadzenie szczególnych rozwiązań wobec podmiotów o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa, Pracodawcy RP mają jednocześnie nadzieję, że staną się one standardem w całym sektorze spółek publicznych. Chodzi o wyłączenie stosowania tzw. ustawy kominowej wobec tych podmiotów.
Pracodawcy RP podkreślają w swojej opinii, że o wysokości wynagradzania kadry menedżerskiej powinien decydować rynek i osiągane przez menedżera wyniki. Skarb Państwa oraz organy samorządu terytorialnego są jedynie administratorem majątku publicznego i odpowiadają za efektywność jego zarządzania przed suwerenem, jakim - zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - jest Naród. Mają one obowiązek tak administrować tym majątkiem, aby podmioty publiczne rozwijały się i przynosiły dochód. Możliwe to będzie tylko w sytuacji, kiedy stworzy im się równe szanse na rynku. Utrzymywanie barier, które w efekcie ograniczają możliwość doboru kadry menedżerskiej, jest nie tylko niecelowe, ale i szkodliwe.
Zdaniem ekspertów Pracodawców RP, ustawa kominowa stwarza istotne niebezpieczeństwo patologicznych zachowań niektórych członków organów zarządczych i nadzorujących spółki Skarbu Państwa. Dysproporcje między zakresem ich odpowiedzialności a wynagrodzeniem w spółkach publicznych i spółkach prywatnych powodują niekiedy skłonność do przyjmowania postaw zachowawczych oraz unikania ryzyka gospodarczego, co pogarsza pozycję konkurencyjną tych spółek zarówno w Polsce, jak i wobec konkurentów zagranicznych. Dla podmiotów prywatnych takie ograniczenia nie istnieją, co zdecydowanie stawia je w pozycji konkurencyjnie silniejszej w stosunku do podmiotów publicznych prowadzących taką samą działalność gospodarczą.