Nie wszyystkie podmioty do tego przytąpiły, ale 14 proc. z nich podjęło przygotowania do przeprowadzenia przedsięwzięcia PPP. Wiekszość jednak, jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nie zrealizowała tego zamiaru.
Ale generalnie PPP ma dobrą opinię. Przedstawiciele sfery publicznej w większości mają bardzo dobre zdanie o współpracy z partnerami prywatnymi - aż 85 proc. spośród instytucji publicznych, które miały takie doświadczenia, ocenia je pozytywnie, a 93 proc. jednostek przygotowujących się do realizacji inwestycji wyraża przekonanie, że współpraca sektorów przynosi wymierne korzyści dla obydwu stron.
Przedsiębiorcy również mają dobre zdanie o takiej formie współpracy. 58 proc. z nich zna pozytywne przykłady współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a prywatnymi. Z kolei 66 proc. przedstawicieli badanych podmiotów ocenia, że taki model współpracy przynosi korzyści obydwu stronom.
Jak zauważają autorzy raportu, kluczowym problemem, któremu należy przeciwdziałać, jest niedoinformowanie podmiotów publicznych i prywatnych odnośnie szczegółowych możliwości współpracy w zakresie PPP. Aż prawie dwie trzecie badanych podmiotów spośród jednostek administracji publicznej sklasyfikowało swój poziom wiedzy na jego temat jako przeciętny i wysoki.
Przeprowadzona analiza wykazała, że ponad połowa (54 proc.) polskich przedsiębiorców ma świadomość istnienia możliwości uczestnictwa w inwestycjach z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ale niemal połowa z nich, bo 49 proc. określa poziom wiedzy na ten temat jako przeciętny. Natomiast już 48 proc. przedsiębiorców doświadczonych w zakresie PPP określa swój poziom wiedzy na ten temat jako wysoki. Największa świadomość PPP panuje w firmach średnich i dużych, a także w spółkach prawa handlowego. Jednak wśród takich przedsiębiorstw tylko 2 proc. dysponuje osobistymi doświadczeniami we współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dwuprocentowy udział przedstawicieli prywatnych przedsiębiorców mających osobiste doświadczenia z projektami PPP należy uznać za wskaźnik wysoki, biorąc pod uwagę globalną liczbę ogłoszonych i realizowanych projektów PPP w Polsce.
Przedstawiciele sfery publicznej deklarują chęć przyswajania wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego - jak wykazało badanie, aż 75 proc. przedstawicieli podmiotów publicznych byłoby zainteresowanych szkoleniem z zakresu PPP, gdyby pojawiła się taka możliwość.
Mimo że formuła PPP jeszcze w Polsce nie spopularyzowała się, eksperci PARP prognozują, że w perspektywie średnioterminowej partnerstwo publiczno-prywatne ma szansę istotnie rozpowszechnić się i przynieść realną zmianę jakościową w sposobie realizacji zadań publicznych. Więcej>>>