Jak piszą, to ich reakcja na na wyrok TSUE, który wskazuje na wątpliwości co do statusu nowej KRS. I oczekują także jak najszybszego przywrócenia systemu powoływania sędziów zgodnego z "zasadami i wartościami unijnymi". - Nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa powinna gwarantować taki sposób wyłaniania 15 sędziów-członków KRS, który będzie zgodny z systemową, historyczną i funkcjonalną wykładnią art. 187 Konstytucji, powodujący, iż sędziowie ci będą spełniać wymogi niezawisłości i bezstronności, a także sprawiedliwości zapisane w art. 45 Konstytucji - postulują. 

Sędziowie domagają się także zmian w procedurze powoływania sędziów. - Należy w jak najszybszym czasie przywrócić zgodność naszego systemu powoływania sędziów z zasadami i wartościami unijnymi, bowiem niezawisłość sędziowska musi być gwarantowana także w kontekście procedury powoływania sędziów - stwierdzają w swoim liście.

Czytaj:
Sędziowie wskazani przez nową KRS nie będą na razie orzekać>>
Nowi sędziowie Izby Cywilnej SN: próba "weryfikacji" naszych powołań - niedopuszczalna>>

 

Nominacje nowej KRS do powtórki

Sędziowie TK w stanie spoczynku proponują, by nowa ustawa o KRS gwarantowała osobom powołanym od 2018 r. na stanowiska sędziowskie prawo do złożenia piastowanego urzędu sędziego z jednoczesnym prawem do ubiegania się o powołanie na to stanowisko w drodze uchwały KRS ukształtowanej zgodnie z wartościami i zasadami Konstytucji oraz Traktatu o Unii Europejskiej. - Organy konstytucyjne Rzeczypospolitej nie mogą utrzymywać ani wprowadzać regulacji, które pozwalałyby na to, by w systemie prawnym wydawane były orzeczenia przez sędziów, którzy nie spełniają wymogów prawa Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wyroku TSUE ciąży także na prezesach sądów, sędziach, KRS oraz wszystkich odpowiednich władzach państwowych, by bezzwłocznie zareagować na wyrok TSUE - uzasadniają autorzy wystąpienia.

Zagrożenie chaosem prawnym 

Zdaniem sygnatariuszy listu, brak nowych ustaw "pogłębi chaos" w polskim systemie prawnym, gdyż "wszystkie nominacje sędziowskie, w tym awanse od roku 2018 będą mogły zostać uznane za dokonane z naruszeniem wymagań prawa unijnego". Podają również, że polscy sędziowie są - ich zdaniem - adresatami "zmasowanych ataków organizowanych przez struktury państwowe lub osoby zatrudnione w tych strukturach (Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Sądownictwa)".

Komentarz: Zaczyna się chaos prawny w Polsce>>
 

Pod listem podpisali się: Andrzej Rzepliński, Stanisław Biernat, Wojciech Hermeliński, Ewa Łętowska, Janusz Niemcewicz, Jerzy Stępień, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Andrzej Zoll i Adam Strzembosz.