Zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję wynika z art. 29 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wyjątek od tej zasady, określony w art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszczający opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ma charakter szczególny i może być stosowany w sytuacjach ściśle oznaczonych, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co nadaje konkretnym wymienionym produktom charakter przykładowy.
Izba stwierdziła także, że brak jest podstaw do stosowania prawa unijnego przed prawem krajowym, w sytuacji, gdy regulacje krajowe zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami legislacji. Powoływanie się na art. 35 ust. 4 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, nie znajduje uzasadnienia, bowiem regulacje krajowe nie są sprzeczne z unijnymi.
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2010 r., KIO/KD 33/10

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line