Stan faktyczny dotyczył upadłości dwóch spółek: Médiasucre z siedzibą statutową we Francji oraz spółki Rastelli z siedzibą we Włoszech. W 2007 r. sąd w Marsylii ogłosił upadłość Mediasucre i wyznaczył syndyka masy upadłości - J.C. Hideux. Syndyk wniósł do marsylskiego sądu o rozszerzenie postępowania upadłościowego na spółkę Rastelli, powołując się na połączenie majątków obu spółek.
Francuski sąd uznał się za niewłaściwy, uzasadniając swoją decyzję tym, że włoska spółka nie posiada we Francji żadnego zakładu. Syndyk odwołał się tej decyzji. W rezultacie sprawa trafiła do sądu kasacyjnego, który zawiesił postępowanie i zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ten, w wyroku z dnia 15 grudnia 2011 r. orzekł, że sąd państwa członkowskiego, który wszczął główne postępowanie upadłościowe w stosunku do określonej spółki, przy założeniu, że centrum podstawowych interesów tej spółki położone jest na terytorium tego państwa, może rozszerzyć w oparciu o przepis swego prawa krajowego toczące się postępowanie na drugą spółkę, której siedziba statutowa położona jest w innym państwie członkowskim jedynie w razie wykazania, że centrum podstawowych interesów tej drugiej spółki położone jest w pierwszym państwie członkowskim.
Dla wykazania, że centrum podstawowych interesów spółki, której wniosek dotyczy, znajduje się w danym państwie członkowskim, nie wystarczy jednak samo stwierdzenie połączenia majątków spółek. Aby istniała możliwość rozszerzenia postępowania upadłościowego na spółkę z siedzibą w innym państwie UE, konieczne jest wykazanie, że rzeczywisty ośrodek kierowniczo-nadzorczy spółki objętej wnioskiem o rozszerzenie postępowania znajduje się w państwie członkowskim, w którym wszczęte zostało wyjściowe postępowanie upadłościowe.
Na podstawie: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 grudnia 2011 r., C-191/10 (Lex 1087304)
 
Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line